کتاب استثنايي حقوقي شماره 2براي تلفن همراه(جاوا)

یادداشت

کتاب استثنايي حقوقي شماره 2براي تلفن همراه(جاوا) شنبه, 24 بهمن 1394 ساعت 19:18

(1 رای)
627 بار

اطلاعات تکميلي

  • حجم: 860 KB

شعار کتاب حقوقي شماره 2:
هر قانوني ،آيين نامه و دستورالعمل و لايحه ميخواهيد فقط در اين کتاب جستوجو کنيد!

کاربران گرامي از بس در اين کتاب قانون،آيين نامه،دستورالعمل و لايحه و ... به صورت منظم و فهرست بندي شده جمع آوري شده که حقيقتا نوشتن تمام مطالب اين کتاب استثنايي از توان ما خارج بوده!
به هر حال در حد توان و نشان دادن گوشه اي از امکانات اين کتاب ما فهرست اصلي و قسمتي از هر فهرست را اينجا قرار داده ايم.
توصيه ما اينکه به هيچ عنوان از اين کتاب اشتثنايي حقوقي که براي تلفن همراه (موبايل)تهيه شده به سادگي گذر نکنيد!
اين کتاب حقوقي موبايل توسط معاونت قوه قضاييه و سايت حقوق ايران تهيه شده که توسط پايگاه نشر مقالات حقوقي(حق گستر) منتشر مي شود.

اميدواريم که مورد رضايت قرار بگيرد.
توجه!!!
همیشه قوانینی را که می خواهید به آنها استناد کنید مطمئن باشید که آخرین قانون می باشد و سعی کنید که حتما از منابع معتبر دریافت نمایید.

 

این کتابچه شامل موارد زير است:

ابتدا عناوين اصلي:

قانون  امور حسبي و خانواده
قانون  مسکن و اجاره
قانون تجارت
قانون  وکالت و کارشناسي
قانون کار و تامين اجتماعي
قانون  بيمه
قانون اوقاف
قوانين متفرقه
قانون ديوان عدالت اداري
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
قانون معادن
قانون اراضي و املاک
قانون اصول تشکيلات دادگستري و مقررات مربوط به قضات

عناوين فرعي عناوين اصلي:

***قانون  امور حسبي و خانواده***
قانون حمايت خانواده
آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده
قانون ثبت احوال مصوب 1355
قانون امور حسبي 1319
آيين نامه راجع به ماده 279و288 قانون امور حسبي
آيين نامه راجع به ماده 299قانون امور حسبي
قانون راجع به انکار زوجيت
قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي
قانون راجع به رشد متعاملين
قانون لزوم ارئه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج
قانون مربوط به حق حضانت
قانون حق حضانت فرزندان صغير  يا محجور به مادران آنها
موادي از قانون ازدواج
نحوه محاسبه مهريه به نرخ روز
نظام نامه ماده دفتر ثبت ازدواج و طلاق
نظام نامه ماده 2 ثبت ازدواج و طلاق
آيين نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق
آيين نامه ماده 3قانون ازدواج
آيين نامه ماده اول قانون ازدواج
آيين نامه ماده 3قانون ازدواج در صلاحين محکمه ازدواج
واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاهاي مدني خاص
قانون نحوه اهدا جنين به زوجين نابارور
قانون تصديق انحصار وراثت
قانون الحاق يک تبصره به ماده 1083قانون مدني در خصوص مهريه
آيين نامه الحاق يک تبصره به ماده 1083قانون مدني در خصوص مهريه
قانون مربوط به اصلاح مقررات طلاق
قانون تفسير تبصره هاي 3و6قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش
قانون اختصاص تعداي از دادگاهاي موضوع اصل 21قانون اساسي(دادگاه خانواده)
آيين نامه نحوه اجراي احکام و تصميمات دادگاه خانواده
قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم
قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي،کليمي ومسيحي
آيين نامه زناشويي بانوان با اتباع بيگانه غير ايراني
دستورالعمل راجع به افزايش بهاي ترکه
آيين نامه حق الزحمه مدير تصفيه و مدير ترکه بر طبق قانون امور حسبي
قانون تسهيل ازدواج جوانان
قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب 16ارديبهشت 1313 شمسي
قانون تاسيس سازمان جمع اوري و فروش اموال تمليکي و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24
قانون اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص صدور حکم موت فرض غايبان مفقو الاثر انقلاب اسلامي و دفاع مقدر در محاکم صلح
قانون واگذاري قيومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي کشور به سازمان مذکور تازمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح
موادي از قانون جامع حمايت از حقوق معلولين
آيين نامه اجرايي ماده 13قانون حمايت از حقوق معلولان

***قانون  مسکن و اجاره***
قانون روابط موجر و مستاجر سال1356
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1360
قانون الحاق يک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362
دستورالعمل اجرايي تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376
آيين نامه اجرايي روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376
قانون تملک آپارتمانها
آيين نامه اجرايي قانون تملک آپارتمانها با اصلاحات بعدي
قانون خريد و تملک اماکن آموزشي استيجاري
آيين نامه اجرايي قانون خريد و تملک اماکن آموزشي استيجاري
لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارکها و ميادين اموال عمومي
اعم از عرصه و اعيان از شمول قانون مالک و مستاجر
لايحه قانوني نحوه تخليه ساختمانهاي استيجاري بوسيله وازرتخانه ها ، شرکتها و سازمانهاي دولتي
مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق کسب يا پيشه يا تجارت
فهرست شهرهاي مشمول اجراي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356در رابطه با محل کسب يا پيشه يا تجارت موضوع ماده 31
و....


***قانون تجارت***
قانون تجارت
مواد 21الي 93قانون تجارت مصوب 1311/2/13
قانون ادره تصفيه امور ورشکستگي مصوب1318/4/24
قانون معادن مصوب ارديبهشت ماه 1377
قانون صدور چک با اصلاحات بعدي1382/6/2
قانون بخش تعوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با اصلاحات بعدي
و همچنين آيين نامه هاي جرايي اين قوانين و ...


***قانون کار و تامين اجتماعي***
قانون کار جمهوري اسلامي ايران مصوب مهرماه 1368
آيين نامه اجرايي ماده 129 کار جمهوري اسلامي ايران
قانون تامين اجتماعي
قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور
قانون بيمه بيکاري
وآيين نامه ها و دستورالعملهاي مختلف و....


***قانون  وکالت و کارشناسي***
مقررات خاص وکالت
مقررات خاص کارشناسان و مترجمين
به علاوه اساسنامه ها ،دستورالعملها و آيين نامه هاي اجرايي مربوط


***قانون  بيمه***
قانون بيمه
قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري
لايحه قانوني ملي شدن موسسات و بيمه و موسسات اعتباري
قانون اداره امور شرکتهاي بيمه
قانون بيمه اجباري مسوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالت مصوب1347/10/23
قانون عضويت بيمه مرکزي ايران در شرکتهاي بيمه اتکايي آسيا
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي
قانون بيمه محصولات کشاورزي
و صدها قانون و آيين نامه و دوستورالعمل ديگر در مورد بيمه ...


***قانون اوقاف***
قانون اوقاف
قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه
قانون راجع به قانون اصلاح قانون اراضي
قانون راجع بع دعاوي بين اشخاص و اداره اوقاف
و صدها قانون و آيين نامه و دوستورالعمل ديگر در مورد اوقاف...


***قوانين متفرقه***
قانون مربوط به وحدت رويه قضايي
قانون نحوه وصول مطالبات بانکها
قانون وظايف و اختيارات رئس قوه قضاوئيه
قانون سامندهي مد و لباس
قانون سازمان بازرسي کل کشور
و صدها آيين نامه و دستورالعمل و ...در قوانين مختلف

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها