حق گستر

یادداشت

حق گستر

حق گستر

تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از مشابهت در متن پایان‌نامه‌ها یکشنبه, 07 آذر 1395 ساعت 17:18

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دستورالعملی در این وزارتخانه درحال تدوین است که براساس آن از بروز مشابهت ها در متون پایان‌نامه‌ها جلوگیری می کند.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از مهر، وحید احمدی گفت: طبق این دستورالعمل، وزارت علوم دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را ملزم می کند تا پایان‌نامه‌های دانشجویان را در پایگاه ایرانداک ثبت کنند.

وی افزود: با ثبت تمامی پایان‌نامه‌ها در پایگاه ایرانداک امکان جستجو در متون پایان‌نامه‌ها فراهم می شود، بنابراین می توان از نرم افزارهایی مانند همانندیاب در این حوزه استفاده کرد.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: بنابراین می توان میزان مشابهت های موجود در پایان‌نامه‌های دانشجویان را شناسایی کرد و هر دانشگاه و پژوهشگاه براساس تناسب رشته و موضوع می تواند درصد مشابهت در متون پایان‌نامه‌ها را شناسایی و پیگری کند.

احمدی تأکید کرد: در این دستورالعمل دو الزام برای ثبت پایان‌نامه‌ها در پایگاه ایرانداک و استفاده از نرم افزارهایی مانند همانندجو وجود دارد.

وی عنوان کرد: بررسی های کارشناسی برای این دستورالعمل صورت گرفته است و پس از امضای وزیر علوم به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ابلاغ خواهد شد.

رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱ یکشنبه, 07 آذر 1395 ساعت 17:17

 رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱
با موضوع موطف‌بودن ِ دولت به پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی

تاریخ دادنامه: ۱۱/۸/۱۳۹۵            شماره دادنامه: ۵۱۹            کلاسه پرونده: ۹۵/۴۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدعلی زاهدی فرد

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۵، ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای محمدعلی زاهدی فرد به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۲۵۷۴/۲۱۱/۹۰۰۰ اعلام کرده است:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم:

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب محمدعلی زاهدی شاکی دادنامه شماره ۰۹۸۳ـ ۹۰۰ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ صادره از شعبه محترم ۱۵دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته اینجانب مبنی بر عدم کسر حق بیمه از حقوق بازنشستگی به میزان ۲% موضوع بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه که جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته، متأسفانه دادنامه اصداری به رد خواسته بنده می‌باشد در حالی که سایر همکاران در موضوع واحد (خواسته فوق‌الاشعار) طی دادنامه‌های پیوست حکم به ورود شکایت آنان صادر گردیده که به شرح ذیل می‌باشد.

الف ـ دادنامه شماره ۰۵۰۴ـ۹۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ اصداری از همان شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری

ب ـ دادنامه شماره۰۴۴۳ـ۹۱۰ مورخ۲۳/۲/۱۳۹۱ اصداری از شعبه۱۷ دیوان‌عدالت‌اداری

ج ـ دادنامه ۰۱۴۴ـ۹۰۰ مورخ  ۲۲/۱/۱۳۹۰ اصداری از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری

د ـ دادنامه شماره ۰۲۴۶ـ۹۱۰ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ اصداری از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری، حالیه با توجه به تعارض آراء در موضوع واحد به تجویز ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ارجاع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۲۹۱ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی زاهدی‌فر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته عدم کسر دو درصد حق بیمه درمان از حقوق مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۹۸۳ ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خوزستان به خواسته عدم کسر حقوق بیمه ۲% درمان از حقوق و مستمری با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت که اجمالاً بیان گردیده با توجه به این که قانون مزبور مربوط به دوره اشتغال بوده و پس از بازنشستگی از شمول قانون مذکور خارج و مشمول مقررات ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی بوده و پرداخت دو درصد جهت خدمات درمانی به عهده بازنشسته می‌باشد و با توجه به این که اقدامات سازمان در راستای ماده ۸۹ قانون بوده فلذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

ب: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۹۲ با موضوع دادخواست آقای غلامعلی ستوده مهر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۵۰۴ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

شکایت شاکی دائر بر الزام به استرداد و کسر یک دوم حقوق مستمری به استناد ماده ۳۷ قانون برنامه سوم به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده در خور پذیرش می‌باشد زیرا سازمان طرف شکایت در لایحه دفاعیه خواسته شاکی را پذیرفته است لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۲۷۲ با موضوع دادخواست آقای فریدون شایق به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته عدم کسرِ حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه کلیه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته از پرداخت حق بیمه معاف می‌باشند لذا کسر ۲% از حقوق بازنشستگی شاکی به نظر خلاف قانون تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

د: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۵۸۳ با موضوع دادخواست آقای هوشنگ متوسل به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته کسر حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به عدم وصول پاسخ علی‌رغم انقضاء مهلت قانونی و با اجازه حاصله از ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری و نظر به این که بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه به طور کل دریافت حق بیمه از جانبازان را صحیح ندانسته و جانبازان انقلاب اسلامی را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته فرقی بین جانباز بازنشسته و شاغل ندانسته و در طول برنامه سوم و چهارم توسعه حاکم بوده و کسر حق درمان ۲درصد از حقوق بازنشسته جانباز فاقد وجاهت قانونی است، علی‌هذا حکم به ورود شکایت و معافیت شاکی از پرداخت حق درمان در زمان بازنشستگی صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی می‌باشد.

هـ: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۳۷۹ با موضوع دادخواست آقای حسین حیدری منش به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر حق بیمه از حقوق مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۴۳ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه (که در طول برنامه چهارم نیز حاکم بوده) جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته و تفاوتی در این خصوص بین جانباز شاغل قائل نشده بنابراین ضمن رد دفاع طرف شکایت و به استناد مقررات ذکر شده و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.                         

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.

ب ـ طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، تأمین صد در صد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت قرار گرفته است و در بند الف ماده ۳۷ همان قانون بیمه درمان از مصادیق خدمات بیمه همگانی تعیین شده است. بنابراین پرداخت ۲ درصد از مستمری اشخاص موضوع ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی برای برخورداری از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون در مورد جانبازان بر عهده دولت است. با توجه به مراتب در خصوص دادخواست جانبازان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر ۲ درصد مستمری مذکور در ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی از این جهت که دولت مکلف به پرداخت آن است، رأی شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰۴ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ و آراء شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۴۴۳ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که اخذ ۲ درصد مذکور از جانبازان را با قانون منطبق ندانسته و پرداخت آن از وظایف دولت تعیین شده است و در نتیجه حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

تمامی دانشجویان گرایش های حقوق دانشگاه جامع علمی کاربردی مجاز به شرکت در آزمون وکالت می شوند یکشنبه, 07 آذر 1395 ساعت 16:52

به‌دنبال حصول توافق بین دانشگاه جامع علمی کربردی و اسکودا، دانشجویان گرایش‌های حقوق این دانشگاه نیز می‌توانند به شرط گذراندن بعضی واحدهای درسی، در آزمون وکالت شرکت کنند.

به گزارش پایگاه خبری اختبار مطابق نامه شماره ۳۷۷۰۳//۹۵/م مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به واحدهای استانی و مؤسسات آموزش عالی علمی‌کاربردی و با عنایت به مذاکرات به‌عمل‌آمده توسط مؤسسه آموزش عالی علمی‌کاربردی قوه قضاییه با ریاست اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، دانش‌آموختگان ورودی قبل از سال ۱۳۹۳ در تمامی گرایش‌های حقوق به‌جز دوره‌های کاردانی و کارشناسی حقوق ثبتی، در صورت گذراندن دروس مطابق جدول ذیل مجاز به شرکت در آزمون وکالت می‌باشند. بنابراین ارائه دروس ذیل صرفاً با توافق مرکز مجری و دانشجو و در مرکز تحصیل به‌صورت کاملاً اختیاری بلامانع می‌باشد.

لازم‌به‌ذکر است که مبنای فراغت از تحصیل دانشجویان، صرفاً برنامه درسی مصوب بوده و واحدهای درسی ذیل، خللی در فارغ‌التحصیلی دانشجو ایجاد نخواهد کرد.

ضمناً بنابر اعلام اسکودا، شرکت در آزمون وکالت برای دانش‌آموختگان ورودی قبل از سال ۱۳۹۳ دوره‌های کاردانی و کارشناسی حقوق ثبتی بلامانع است. همچنین با توجه به بازنگری برنامه‌های مذکور با مشارکت کانون وکلای دادگستری در سال ۹۳، برای ورودی‌های سال ۹۳ به بعد در تمامی گرایش‌های حقوق نیز منعی برای شرکت در آزمون وجود ندارد.

استخدام کارشناس حقوق در شرکت فولاد مبارکه اصفهان یکشنبه, 07 آذر 1395 ساعت 16:50

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، تعداد ۳۹۰ نفر از واجدین شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی (دانشی)، آزمون مهارت (برای مشاغل اپراتوری)، کانون ارزیابی شایستگی (برای مشاغل کارشناسی)، طب صنعتی (جهت سنجش سلامت و توانایی جسمی و روحی) و گزینش، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی جذب نماید.

مطابق اطلاعیه انتشار یافته از سوی شرکت فولاد مبارکه، ۲ نفر کارشناس حقوقی نیز در آزمون استخدامی این شرکت جذب خواهند شد.

مفاد آزمون تخصصی برای متقاضیان شغل کارشناس حقوقی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی و کیفری و حقوق جزای عمومی و اختصاصی خواهد بود.

برای دانلود فایل اطلاعیه شرکت فولاد مبارکه اصفهان کلیک کنید

برای ورود به سامانه ثبت نام آزمون استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان کلیک کنید

 

جذب نیروی انسانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان جهت مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال ۱۳۹۵

توضیحات دکتر جلیل مالکی در مورد تهیه طرح اصلاح مقررات وکالت شنبه, 06 آذر 1395 ساعت 18:14

۲۴ آبان ماه ۹۵ روزی بود که لایحه جامع وکالت پس از قریب به۳۲ ماه از زمان ورود آن به دولت و اصلاحات اساسی در کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس به بحث گذاشته و کلیات آن رد شد.

حسب اخبار واصله در همین روز مقرر شد که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مبادرت به تهیه طرح اصلاح قوانین و مقررات وکالت نمایند درهمین زمینه دکتر جلیل مالکی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص نحوه تهیه طرح اصلاح موادی از قانون وکالت توضیحاتی را ارایه داده است.

جلیل مالکی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا در این زمینه اظهار کرد: به موجب اصل ۷۴ قانون اساسی وظیفه تهیه لوایح قانونی با هیات وزیران و وظیفه پیشنهاد طرح‌های قانونی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است؛ لذا در اجرای اصل مذکور هرگونه طرح اصلاحی باید با پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس تقدیم شود.

وی در زمینه نقش کانون های وکلای دادگستری در تهیه پیش‌نویس طرح اصلاحی مقررات وکالت، گفت: باید توجه داشت که مخاطب اصلی این مقررات وکلای دادگستری و کانون‌های وکلای متبوع آن‌ها هستند؛ لذا اگر پیش‌نویس مقررات اصلاحی وکالت بدون مداخله مستقیم این اشخاص تهیه شود مسلماً به همان سرنوشت لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که توسط قوه قضاییه و بدون دخالت وکلای دادگستری تهیه و سپس مورد اصلاحات اساسی و بنیادین قرار گرفت به نحوی که تهیه‌کنندگان اولیه ان را دیگر لایحه خود تلقی نکرده و نهایتاً هم کلیات آن رد شد، دچار خواهد شد. البته در همین زمینه سرنوشت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نیز نباید فراموش کرد.

وی ادامه داد: در فرهنگ قانون‌گذاری قانونی به عنوان قانون خوب و ماندگار تلقی می‌شود که نزد مخاطبین اصلی خود مقبولیت داشته باشد و آن‌ها با رضایت خاطر مبادرت به اجرای آن کنند نه با اکراه و از روی ناچاری. لذا توصیه می‌شود هرگونه پیش‌نویس در خصوص مقررات اصلاحی وکالت یا مداخله مستقیم کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان مظهر اراده آحاد جامعه وکالت تهیه و تقدیم شود.

این وکیل دادگستری در زمینه ضرورت‌های مقررات اصلاحی وکالت، گفت: در مرحله اول باید با آسیب شناسی دقیق مقررات موجود، نواقص و خلأهای این مقررات شناسایی شود و سپس با استفاده از تجربیات گرانسنگی که در مرحله اجرای این مقررات در طول سالیان متمادی در کانون‌های وکلای دادگستری حاصل شده است و همچنین استفاده از تجربیات جهانی، مقررات جایگزین با وصف جامعیت و مانعیت تهیه شود.

وی افزود: در این مرحله باید اولا  مراقب حفظ استقلال وکیل دادگستری و کانون‌های وکلا بود و ثانیا با اصلاح مقررات ناقض استقلال، موجبات تحکیم این وصف اساسی و جوهره اصلی نهاد وکالت را فراهم کرد و در مرحله دوم ضمن شناسایی نیازهای اساسی روز و آینده جامعه وکالت مثل اجباری شدن وکالت در دو بخش خصوصی و دولتی، بیمه وکالت در دو بخش بیمه خدمات وکالتی و بیمه مسولیت مدنی وکیل دادگستری، سامان دادن به موسسات حقوقی و اصلاح ساختار  دفاتر وکالت و تاسیس نهاد میانجی‌گری بین وکیل و موکل مبادرت به رفع این نیازها در مقررات اصلاحی کرد.

وی در پایان گفت: مسلماً می‌دانید که تهیه چنین پیش‌نویسی بدون مداخله مستقیم افرادی که در طول سالیان فعالیت حرفه‌ای با جسم و جان خود حرفه وکالت را تجربه کرده‌اند اقدام بیهوده‌ای خواهد بود که حتی در صورت تصویب در مرحله اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شدکه اصلاحات و الحاقات بعدی آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.

نتایج آزمون وکالت ۹۵ حداکثر تا دوماه آینده اعلام می شود جمعه, 05 آذر 1395 ساعت 15:21

ییس کانون وکلای دادگستری مرکز از روند برگزاری آزمون وکالت سال ۹۵ اظهار رضایت کرد و گفت: به حمدالله آزمون امسال به نحو مطلوب برگزار شد و هیچ مشکل خاصی در روند برگزاری آن وجود نداشت.

حسین آبادی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در بازدیدی که  از برخی از حوزه های انتخابیه از جمله دانشگاه بهشتی داشتم، برخی از صندلی های آزمون خالی بود و همانند سالهای گذشته تعدادی غایب داشتیم که البته این امر طبیعی است.

وی درباره زمان اعلام نتایج آزمون وکالت نیز گفت: اعلام نتایج آزمون وکالت منوط به اعلام نظر سازمان سنجش است و معمولا یکی دو ماه بعد از آزمون نتایج آن را اعلام می کنیم.

وی افزود: به حمدالله هیچ مشکل خاصی در برگزاری آزمون نداشتیم و آزمون به صورت همزمان در ۲۴ کانون در سراسر کشور برگزار شد.

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت 95 جمعه, 05 آذر 1395 ساعت 14:50

حقوق مدنی

۱- در صورتی که هوشنگ حق انتفاع از ملک خود را به بهروز واگذار کند و سپس بدون اطالع وی آن را به غیر بفروشد، کدام مورد صحیح است؟

اعتبار معاملهای که موضوع حق انتفاع است، منوط به اجازه بهروز است.

معامله صحیح است و بهروز فقط میتواند عوض منافع را از هوشنگ مطالبه نماید.

خریدار در صورتی میتواند از منافع بهرهبرداری کند که قرارداد حق انتفاع، فسخ شود.

معامله صحیح است، ولی بهروز منحصراً در صورتی میتواند از مال استفاده کند که خریدار به ادامه تصرفات وی راضی باشد.

 

۲( کدام مورد در خصوص تولیت مال موقوفه، صحیح است؟

حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد متولی قرار داده شده است، عزل کند، ولی واقف در صورتی که خیانت متولی ظاهر شود، حق عزل او را دارد.

چنانچه در ضمن تعیین متولی برای وقف، شرط مباشرت شده باشد، متولی میتواند وکیل بگیرد یا تولیت را به دیگری تفویض کند.

در صورتی که دو نفر به عنوان متولی تعیین شده باشند، در هر حال با فوت هر یک، حاکم شخصی را ضمیمه خواهد کرد.

واقف میتواند خود را متولی قرار داده و ازمنافع موقوفه، مبلغی به عنوان حق تولیت برای خود تعیین کند.

 

۳- کدام مورد زیر، عقد خیاری محسوب میشود؟

واحد خیار تخلف شرط باشد.

واحد خیار شرط باشد.

واجد یکی از خیارات مشترک باشد.

واجد یکی از خیارات مختص باشد.

 

۴- محمد اتومبیل متعلق به ثریا را که برای تعمیر در اختیار او بود، به مبلغ سیصد میلیون ریال به بهروز میفروشد و سپس اتومبیل در ید خریدار، بر اثر سیل تلف میشود، در صورت رد معامله کدام مورد صحیح است؟

    ثریا میتواند برای مطالعه قیمت اتومبیل، قط به بهروز مراجعه کند.

ثریا حق دارد قیمت اتومبیل را به نرخ روز، از محمد یا بهروز مطالبه کند.

با توجه به اینکه اتومبیل بر اثر سیل تلف شده است، ثریا فقط حق رجوع به محمد را دارد.

با توجه به اینکه اتومبیل بدون تقصیر بهروز تلف شده است، ثریا حق مطالبه سیصد میلیون ریال را از وی دارد.

 

۵- در خصوص ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کنند، کدام مورد صحیح است؟

تابعیت ایرانی آنان در هر حال زایل میشود.

موظف هستند ظرف شش ماه، ترک تابعیت ایران کنند.

در صورت تأیید تابعیت خارجی توسط هیئت وزیران، تابعیت ایرانی آنها زایل میشود.

تابعیت ایرانی آنها باقی است و جز وزارت، نمایندگی مجلس، عضویت در شورای نگهبان و قضاوت، اشتغال به مشاغل دولتی دیگر بالمانع است.

 

۶- د خصوص عدم ایفای تعهدات از سوی متعهد در موعد تعیین شده در قرارداد، کدام مورد صحیح است؟

در تعهدات غیر پولی، متعدله با انقضای مدت، حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارد.

چنانچه تعهد پولی باشد، با انقضای مدت، متعهدله حق مطالبه خسارت تأخیر را دارد.

متعهدله نمیتواند مطالبه خسارت نماید، مگر آنکه موعد سپری شده و اجرای تعهد مطالبه شود.

در کلیه تعهدات متعهدله در صورتی میتواند خسارت عدم انجام تعهد مطالبه کند که متعهد، با وجود تمکن مالی از اجرای تعهد خودداری نماید.

 

۷- شرکت در کدام یک از موارد زیر، زایل میشود؟

عدم امکان تقسیم به علت ضرری بودن

نقصان فاحش قیمت در صورت عدم تقسیم

تلف شدن بیش از نصف مال الشرکه

از مالیت افتادن مال الشرکه

 

۸- مطابق قواعد کلی قانون مدنی، کدام یک از موارد زیر، در خصوص عقد مضاربه، صحیح است؟

مضارب میتواند با اخذ اجرت، اعمالی را که عرفاً رجوع به اجیر در آنها الزم است، شخصاً انجام دهد.

مضارب میتواند به تشخیص خود، با سرمایه مالک و به منظور سودآوری بیشتر، با دیگری مضاربه کند.

مضارب، در صورت اطالق عقد، حق هر نوع تجارتی را دارد.

مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است.

 

۹- شخصی مقدار معینی شکر را به دیگری میفروشد و پس از تحویل، معلوم میشود که حین العقد معیوب بوده استت. در کتدام یتک از موارد زیر، خریدار در فسخ یا مطالبه ارش مخیر است؟

چنانچه خریدار، مبیع را به دیگری هبه نموده باشد.

در صورتی که به علت رطوبت انبار خریدار، مبیع از مالیت افتاده باشد.

چنانچه شکرهای موردنظر، در کارگاه نباتسازی استفاده شده باشد.

چنانچه با واسطه عیب مزبور، کسر قیمتی در مبیع حاصل شده باشد.

 

10- تاجری با ارائه یک نمونه برنج هندی به خریدار، تمامی موجودی انبار خود را که حاوی صد تن برنج است، میفروشد، اما هنگام تسلیم معلوم میشود که کاالی فروخته شده، فاقد اوصاف نمونه است. کدام ضمانت اجرایی، در دسترس خریدار خواهد بود؟

فقط حق فسخ معامله را دارد.

فقط حق مطالبه ارش دارد.

میتواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیع مطابق نمونه بخواهد.

حق دارد با قبول برنجهای موجود در انبار، خسارت ناشی از عدم مطابقت کاال را مطالبه نماید.

 

۱۱- کدام یک از موارد تعلیق زیر، مبطل عقد است؟

در صورتی که مدیون پرداخت نکند، من ضامن هستم.

در صورتی که دینی بر عهده مدیون ثابت باشد، من ضامن هستم.

در صورتی که مدیون تاکنون ادای دین نکرده باشد، من ضامن هستم.

در صورت عدم ایفای دین از سوی مدیون، من متلزم به تأدیه خواهم بود.

 

12- کدام مورد در خصوص اقدامات وکیل، صحیح است؟

وکیل پس از استعفا، تحت هیچ شرایطی نمیتواند در مورد وکالت اقدام کند.

چنانچه نامه عزل وکیل که در مسافرت است، ارسال گردد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.

چنانچه نامه عزل به اطالع وکیل که در مسافرت است، برسد اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.

چنانچه نامه عزل به اقامتگاه وکیلی که در مسافرت است، واصل گردد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.

 

13- در ضمن عقد اجاره یک ساله، بر مستأجر شرط شده است که در مدت اجاره، باغچه موجر را که در مجاورت عین مستأجره قرار دارد، به صورت رایگان آبیاری نماید. در صورت تخلف مستأجر در سه ماهه اول و خشک شدن برخی درختان، کدام اقدام از سوی موجر متصور است؟

فقط میتواند الزام به اجرای شرط فعل و مطالبه خسارت عدم اجرای شرط را بخواهد.

پیش از فسخ قرارداد، باید الزام مستأجر را به ایفای شرط بخواهد.

 فقط میتواند خسارت ناشی از عدم اجرای شرط فعل را بخواهد.

)4ابتدائاً حق فسخ قرارداد را دارد.

 

14- مطابق قانون حمایت خانواده در خصوص انجام هزینه توسط زوجه از اموال خویش، کدام مورد صحیح است؟

)1هرگاه زوجه به اذن زوج، هزینه متعارف شخصی خود را از اموال خود ادا نماید، صرفاً در صورتی که ثابت شود قصد تبرع نداشته است، میتواند معاادل آن را از زوج دریافت کند.

2)  هرگاه زوجه به اذن زوج، هزینه معالجه پدر خود ار از اموال خود پرداخت نماید، در صورتی که ثابت شود قصد تبرع نداشته است، میتواند معادل آن را از زوج دریافت کند.

3)  هرگاه زوجه به پیشنهاد زوج، هزینه سفر برای مالقات فرزندشان را که در شهر دیگری تحصیل میکند تقبال کناد، حاق مطالباه معاادل آن را از زوج دارد، مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد.

)4هرگاه زوجه به اذن یا امر زوج، هزینه تحصیل فرزندشان را پرداخت نماید، تحت هر شرایطی میتواند معادل آنچه را که هزیناه نماوده، از زوج مطالباه کند.

 

15- اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به بدل مال مغصوب و منافع آن ابراء نماید. کدام مورد صحیح است؟

مالک حق مطالبه منافع مال مغصوب را از غاصبین سابق دارد.

مالک برای مطالبه منافع مال مغصوب، فقط حق رجوع به الحقین را دارد.

مالک برای مطالبه قیمت مال مغصوب، حق رجوع به غاصبین بعدی را دارد.

مالک. برای مطالبه مثل مال مغصوب و منافع آن، حق رجوع به هیچ یک از غاصبین را ندارد.

 

16- در ارتباط با احکام عده، کدام مورد صحیح است؟

عده فسخ نکاح در مورد نکاح منقطع، سه ظهر است.

عده وفات در نکاح دائم و منقطع، یکسان است.

اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد، عده فسخ نکاح دو ظهر است.

عده طالق در زنی که به انقضای سن، عادت زنانگی نبیند، 45روز است.

 

17- در خصوص وصیت، کدام مورد صحیح است؟

در صورت رد وصیت قبل از فوت، قبول موصی له بعد از فوت بدون قبض اثری ندارد.

در صورت قبول وصیت بعد از فوت موصی و بعد از قبض موصی به رد وصیت ممکن نیست.

در صورت قبول وصیت از سوی موصی له قبل از فوت موصی و قبض موصی به، وصیت قابل رجوع نیست.

چنانچه وصیت در زمان حیات موصی قبول شده باشد، ولی موصی به قبض نشده باشد، قبول بعد از فوت الزم است.

 

18- شخصی مدعی است پولی را به عنوان قرض به دیگری پرداخته و مقترضی ادای دین نکرده است. کدام مورد از اقراردهای زیر، تجزیه پذیر است؟

از مدعی پول گرفتهام، اما نیمی از مدعی به را پرداخت کردم.

از مدعی پول گرفتهام، اما بابت غرامت تلف اموال من بوده است.

از مدعی پول گرفتهام، اما تأدیه آن در یک سال آینده شرط شده است.

از مدعی پول گرفتهام، اما بابت خدمات مربوط به تعمیر اتومبیل وی بوده است.

 

19- در خصوص ارث اعمام و اخوال و اوالد آنها، کدام مورد صحیح است؟

در صورت انحصار ورثه به دو عمو و یک پسر عموی ابوینی، همگی ارث میبرند.

در خصوص انحصار ورثه به یک خاله، یک دایی و پسرعموی ابوینی، همگی ارث میبرند.

در صورت انحصار ورثه به دو پسر عموی ابوینی، یک دایی و یک عمو، همگی ارث میبرند.

در صورت انحصار ورثه به یک پسر عموی ابوینی و یک عموی ابی، فقط پسرعمو ارث میبرد.

 

20- والدین صغیری، نگهداری او را در ساعات اداری موجب قرارداد به مهد کودکی سپرده اند، در همین مدت، صغیر به دیگتری خستارت وارد میسازد. کدام مورد در خصوص مسئولیت جبران خسارت، صحیح است؟

   اصوالً والدین مسئول جبران خسارت هستند، مگر اینکه ثابت کنند تقصیری در تربیت طفل نکردهاند.

صغیر مسئول است و باید از مال او، جبران خسارت شود.

صغیر، مهد کودک و والدین، مسئولیت تضامنی دارند.

مهد کودک در هر حال، مسئول جبران خسارت است.

 

آیین دادرسی مدنی:

 

21-چنانچه اصلِ دعوای تحویل مال منقول، در صالحیت دادگاه عمومی تبریز باشد و موضوع درخواست تأمین خواسته همان عین معتین باشد که در مقر دادگاه عمومی تهران موجود است، درخواست تأمین خواسته باید به کدام دادگاه داده شود؟

)1تبریز

)2تهران

3( تبریز یا تهران به انتخاب خواهان

)4چون موضوع درخواست مال منقول است، صدور قرار تأمین خواسته ممکن نیست.

 

۲۲- چنانچه اقرار اتیان سوگند بتی صادر شود و مدعی علیه سوگند یاد نمایند، آیا مدعی میتواند پس از اتیتان ستوگند متدعی علیته، دعوای خود را دلیل دیگری، اثبات نماید؟

بلی، تنها در دعوای بر وراث میت میتواند

تنها در دعوای بر وراث میت نمیتواند

بلی میتواند

خیر نمیتواند

 

23- حکم راجع به فسخ نکاح که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، در کدام صورت نهایی محسوب میشود؟

حکم دادگاه تجدیدنظر استان نهایی است.

فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود.

چنانچه در دیوان عالی کشور ابرام شود و یا مهلت فرجام آن منقضی شود.

فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود و فسخ نیز در دفتر اسناد ثبت شود.

 

24- کدام مورد در خصوص گرفتن تأمین از درخواست کننده دستور موقت، صحیح است؟

الزامی نیست.

الزامی است که باید وجه نقد باشد.

الزامی است که میتواند وجه نقد نباشد.

تنها اگر مستند دعوا سند رسمی نباشد، الزامی است که میتواند وجه نقد نباشد.

 

25- اگر وجه نقد مورد مطالبه در دعوا متعلق به مجنونی باشد که جنون او متصل به زمان صغر نیست، خواهان دعوا کیست؟

محجور

قیم

ولی خاص

اداره سرپرستی صغار و مجانین

 

26- اگر روز جلسه دادرسی، یا تعطیلی غیر منتظره مصادف شود، وقت جلسه باید چگونه تعیین شود؟

    باید دو ماهه تعیین و به اصحاب دعوا حضوراً ابالغ شود.

باید دوباره تعیین و به اصحاب دعوا ابالغ شود.

باید یک ماهه تعیین شود و ابالغ الزم نیست.

فردای روز تعطیل است.

 

27- در خصوص مهلت اعتراض شخص ثالث اصلی به رأی دادگاه، کدام مورد صحیح است؟

مهلت ندارد، مگر معترض از دادرسی منتهی به رأی، آگاه بوده باشد.

در هر حال مهلت آن دو ماه از تاریخ اطالع شخصی ثالث از رأی است.

در هر حال، مهلت آن بیست روز از تاریخ اطالع شخص ثالث از رأی است.

مهلت ندارد، حتی اگر معترض از دادرسی مهنتهی به رأی، آگاه بوده است.

 

28- چنانچه متصرف عدوانی، در ملک مورد تصرف ساختمان احداث کرده باشد و حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شود، در مورد اجرای آن، کدام مورد صحیح است؟

بعد از قطعیت اجرا میشود و ساختمان در صورتی باقی میماند که متصرف، ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ حکم، دعوای مالکیت ملک را اقامه نماید.

قبل از قعطیت اجرا میشود و ساختمان در صورتی باقی میماند که متصرف، ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، دعوای مالکیت ملک را اقامه نماید.

بالفاصله بعد از صدور اجرا میشود و ساختمان تخریب میگردد.

بالفاصله بعد از قعطیت اجرا میشود و ساختمان تخریب میگردد.

 

29- در دعوای علیه متوقف، اگر خوانده درخواست صدور قرار تأمین خسارات احتمالی وارد به خود را نماید، دادگاه چه تصتمیمی اتختاذ میکند؟

با تعیین میزان خسارت احتمالی، قرار تأمین صادر میکند.

بدون تعیین خسارت احتمالی، قرار تأمین صادر میکند.

قرار رد درخواست تأمین صادر میکند.

قرار تأمین صادر میکند اما برای تعیین خسارت به کارشناس رجوع میشود.

 

30- دعوای مطالبه مهریه غیر منقول را زوجه، در کدام دادگاه میتواند اقامه نماید؟

محل وقوع مال غیر منقول

محل اقامت زوج یا محل سکونت زوجه

محل وقوع مال غیر منقول یا محل اقامت زوج

محل وقوع مال غیر منقول یا محل سکونت زوجه

 

31-اگر در وکالتنامه وکیل دادگستری تصریح نشده باشد، وکیل حق اقدام در کدام یک از موارد زیر را دارد؟

درخواست دستور موقت، افزایش خواسته، تعیین داور

درخواست دستور موقت، ارجاع به داوری، دفاع از دعوای متقابل

درخواست تأمین خواسته، افزایش خواسته، اعتراض به حکم غیابی

درخواست تأمین خواسته، درخواست دستور موقت، افزایش خواسته

 

32- در دعوای راجع به اموال غیر منقول چنانچه خواهان خواسته را کمتر از بهای واقعی تقویم نماید، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

   در هزینه دادرسی مؤثر است اما در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر نیست.

در هزینه دادرسی موثر نیست اما در مراحل بعدی رسیدگی موثر است.

در هر دو مورد، مؤثر است.

در هیچ یک، مؤثر نیست.

 

۳۳- در صورت فسخ کدام یک از قراردهای زیر در دادگاه تجدیدنظر استان، همان دادگاه تجدیدنظر ملزم به رسیدگی ماهیتی میباشد؟

قرار رد دادخواست ورود شخص ثالث، قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث

قرار عدم استماع دعوا، قرار عدم اهلیت خوانده

قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر، قرار رد دعوا

کلیه قرارهای دادگاه بدوی

 

34- چنانچه وجه نقد محکوم علیه نزد ثالث بازداشت شود، اما ثالث از تسلیم آن به مأمور اجرا خودداری نماید، مأمور اجرا کدام اقدام زیر را انجام میدهد؟

باید وجه توقیف شده که به دستور دادگاه آزاد شده و مال دیگری از محکوم علیه معرفی گردد.

محکوم علیه، باید علیه ثالث اقامه دعوای مطالبه وجه نماید.

محکوم له، باید علیه اقامه دعوای مطالب وجود نماید.

به میزان وجه مزبور، از دارایی ثالث توقیف خواهد شد.

 

35- چنانچه در دعوای زوجیت حکم دادگاه تجدیدنظر، علیه خواهان صادر شود اما این حکم، پس از اعاده دادرسی، فسخ و حکم بر اثبات زوجیت صادر شود، محکوم علیه این حکم چه اقدامی میتواند انجام دهد؟

فقط میتواند دعوای خسارت اقامه نماید.

میتواند نسبت به این حکم فرجام خواهی نماید.

حق هیچ اقدامی ندارد زیر حکم قطعی و امر مختومه شده است.

فقط میتواند نسبت به حکم اثبات زوجیت، مجدداً اعاده دادرسی نماید.

 

36- کدام مورد در خصوص گزارش اصالحی، صحیح است؟

حکم تلقی میشود و قابل تجدید نظر است.

حکم تلقی میشود و پس از قطعیت اعتبار امر مختومه دارد.

مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشود و قابل واخواهی و تجدیدنظر خواهی نیست.

مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشود و قابل تجدید نظر نیست، مگر اینکه از شورای حل اختالف صادر شده باشد.

 

37- اعاده دادرسی طاری، در کدام مرجع مورد رسیدگی قرار میگیرد؟

دیوان عالی کشور

دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

دادگاهی که در آنجا، حکم به عنوان دلیل ابراز شده است.

دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، مگر اینکه درجه دادگاه پایینتر از دادگاهی باشد که رأی مورد اعاده دادرسی صادر کرده است.

 

38- چنانچه هیئت سه نفره داوری متشکل از داور اختصاصی هر یک از طرفین و داور مرضی الطرفین تعیین شتود، در متورد عتزل داور توسط یکی از طرفین کدام مورد صحیح است؟

هر یک میتواند داور اختصاصی خود را عزل نماید مگر اینکه صریحاً حق عزل را ساقط نموده باشد.

هر یک میتواند داور اختصاصی خود و داور مرضی الطرفین را عزل نماید.

هر یک فقط میتواند داور اختصاصی خود را عزل نماید.

هیچ یک از طرفین نمیتواند هیچ یک از داوران را عزل نماید.

 

39- در مرحله اجرای حکم قطعی محکومیت به پرداخت وجه و عدم امکان استیفای محکوم به، در کدام صتورت محکتوم علیته حتبس نمیشود؟

ظرف 30روز از تاریخ ابالغ اجراییه، دادخواست اعسار بدهد.

ظرف 30روز از تاریخ ابالغ اجراییه، کفیل یا وثیقه معرفی کند.

ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی، دادخواست اعسار بدهد.

در هر صورت، به تقاضای محکوم له حبس میشود.

 

40- در صورتی که یکی از دو قاضی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، به اشتباه شکلی خود را در رأیی که صادر نموده پی ببترد، چته اقدامی باید انجام دهد؟

هیچ اقدامی نمیتواند انجام دهد.

مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و رئیس دیوان پرونده را نزد رئیس قوه قضائیه میفرستد.

مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و در هر حال، پرونده باید جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شود.

مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و رئیس دیوان میتواند پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع دهد.

 

حقوق تجارت:

 

41- کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهیزیه دختر خود از مغازه خرده فروشی، صحیح است؟

    چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاری است.

در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است.

عمل تجاری محسوب میشود.

به هیچ وجه تجاری نیست.

42- متصدوی حمل و نقل، کار حمل را به دیگری واگذار نموده است. در صورت بروز حوادث کدام مورد صحیح است؟

     شخصاً مسئول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی محفوظ است.

     هیچ مسئولیتی نداشته و متصدی بعدی، مسئولیت مستقیم دارد.

    شخصاً مسئول بوده و نمیتواند به متصدی بعدی رجوع کند.

  یا متصدی بعدی، متضامناً مسئول است.

 

43- چنانچه دوره مدیریت اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی پایان یابد، کدام مورد صحیح است؟

مدیران مجاز به انجام امور شرکت، به جز امور کالن هستند.

اختیارات هیئت مدیره، کماکان به قوت خود باقی است.

مدیران مجاز به انجام اعمال حقوقی، به جز امور اداری و روزمره شرکت نمیباشند.

مدیران حق دخالت در امور اجرایی شرکت را دارند، معامالت آنها برای شرکت، تنها با تنفیذ مجمع عمومی معتبر است.

 

۴۴- چنانچه مجمع عمومی عادی، بدون رعایت حد نصاب قانونی تشکیل و مدیران را انتخاب نماید. این انتخاب .........

و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، باطل ولی نسبت به شرکت و سهامدارن معتبر است.

    قابل ابطال در دادگاه بوده، ولی اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، دارای اعتبار است.

و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث و شرکت، معتبر و غیر قابل ابطال میباشد.

بی اعتبار بوده و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، کان لم یکن میباشد.

 

45- مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، علیه چه کسی )کسانی( امکانپذیر است؟

صادر کننده و ضامن وی

صادر کننده، ضامن وی و ظهرنویس

صادر کننده و ظهرنویس

صادر کننده

 

46- بانک مکلف است به محض ارائه چک، ................................ سند را کارسازی کند.

تنها در تاریخ مندرج در آن

بدون توجه به تاریخ مندرج در آن

در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن تاریخ

حداکثر تا 6ماه از تاریخ صدور آن

 

47- انتشار اوراق مشارکت، با مجور کدام نهاد صورت میگیرد؟

بانک مرکزی

بانک کارگزار انتشار اوراق مشارکت

وزارت امور اقتصاد دارایی

سازمان بورس اوراق بهادار

 

48- تقویم آوردة غیر نقدی در «شرکتهای سهامی»و در «شرکت یا مسؤلیت محدود»به ترتیب از کدام طریق انجام میشود؟

توافق شرکا توافق شرکا

کارشناسان رسمی دادگستری توافق شرکا

توافق شرکا کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسان رسمی دادگستری

 

49-کدام مورد در خصوص کسی که جدیداً وارد شرکت تضامنی میشود، صحیح است؟

مسئول قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود خواهد بود.

فقط مسئول قروض بعد از ورود خود خواهد بود.

به هیچ وجه، مسئول قروض قبل از ورود خود نخواهد بود.

فقط در صورتی مسئول قروض قبل از ورود خود خواهد بود که در قرارداد انتقال، شرط شده باشد.

 

50- در حقوق ایران، کدام یک از موضوعات زیر، به عنوان آورده در شرکت با مسؤلیت محدود، نمیتواند درنظر گرفته شود؟

حق اختراع

سرقفلی

نفوذ سیاسی

حقوق ارتفاقی

 

51- کدام مورد در خصوص شرکتهای سهامی، صحیح است؟

    دریافت وام یا اعتبار مدیران از شرکت، خود به خود باطل است، مگر در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری و با رعایت قیود و شارایط عاادی و جاری

معامله مدیران شرکت سهامی با شرکت در صورت تصویب مجمع عمومی در مقابل اشخاص ثالث، معتبر نیست.

معامالت مدیران که متضمن رقابت با شرکت باشد، باطل است.

تضمین یا تعهد وام مدیران، توسط شرکت، معتبر است.

 

52- اگر مدیران یک شرکت تجاری، چکی صادر و با عدم پرداخت مواجه شود، کدام مورد صحیح است؟

فقط شرکت، مسئول پرداخت چک خواهد بود.

مدیران به لحاظ حقوقی، هیچ گونه مسئولیتی نخواهند داشت.

مدیران امضا کننده و شرکت، در قبال دارنده، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

   مدیران و شرکت، در قبال دارنده، مسئولیت تضامنی نخواهند داشت، مگر اینکه ظهر چک را به عنوان ضامن امضا کرده باشند.

 

53- کدام مورد در خصوص تاریخ توقف تاجر صحیح است؟

تا یک سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی قابل تعیین است.

فقط میتواند برای دو سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا کمتر، تعیین شود.

اگر در حکم معین نشده باشد، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب میشود.

تاریخ توقف تعیین شده در حکم ورشکستگی، در قبال اشخاصی که در دادرسی شرکت نداشتهاند، قابل استناد نیست.

 

54- چنانچه شخص حقوقی پس از محکومیت قطعی، قادر به پرداخت محکومبه نباشد .....................

میتواند دادخواست اعسار بدهد.

مدیران شخص حقوقی باید ورشکستگی خود و شخص حقوقی را اعالم کنند.

شخص حقوقی تجاری باید دادخواست توقف و شخص حقوقی غیر تجاری باید دادخواست اعسار بدهد.

شخص حقوقی نمیتواند دادخواست اعسار بدهد و تنها مجاز به تقدیم دادخواست ورشکستگی میباشد.

 

۵۵- کدام مورد در خصوص کسر اندواخته قانونی یک بیستم، به ترتیب در «شرکت های سهامی»و «شرکت با مسئولیت محدود»صتحیح است.

اجباری است اختیاری است.

اجباری است اجباری است.

اختیاری است اجباری است.

اختیاری است اختیاری است.

 

56- مدیران در «شرکتهای سهامی»و در «شرکت با مسئولیت محدود»به ترتیب از بین چه کسانی انتخاب میشوند؟

سهامدارن شرکا و غیر شرکا

سهامدارن شرکا

سهامدارن و غیر سهامداران شرکا

غیر سهامداران شرکا

 

57- هرگاه تاجر ورشکسته بعد از توقف، مالی از اموال خود را به دیگری هبه نماید، معامله مزبور از نظر حقوقی چه وضعیت دارد؟

قابل ابطال

غیر نافذ

باطل

قابل فسخ

 

58- اولین انتقال «برات»و «چک»به دیگری، به ترتیب از کدام طریق صورت میگیرد؟

ظهرنویسی ظهرنویسی

ظهرنویسی ظهرنویسی یا قبض و اقباض

ظهرنویسی یا قبض و اقباض ظهرنویسی

ظهرنویسی یا قبض و اقباض ظهرنویسی یا قبض و اقباض

 

59کدام مورد در خصوص معامالتی که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی و قبل از صدور حکم بطالن یا فسخ قرارداد انجام داده است، صحیح میباشد؟

به هیچ وجه باطل نمیشود.

در صورتی که به مصلحت طلبکاران نباشد، باطل میشود.

در صورتی که معلوم شود به قصد فرار از دین بوده، باطل میشود.

در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد، باطل است.

 

60ظهرنویس چک به هنگام ظهرنویسی، در چک شرط عدم مسئولیت نموده است. کدام مورد در خصوص این شرط، صحیح است؟

صحیح است و در مقابل همه دارندگان )مستقیم و غیر مستقیم(، قابل استناد است.

صحیح است، ولی فقط در مقابل درانده مستقیم، قابل استناد است.

قابل ابطال است.

    باطل است.

 

اصول استنباط حقوق اسلامی

61- کدام مورد بیان کننده حکم تکلیفی است؟

عین مستأجره باید معین باشد.

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد نماید.

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

 

62- کدام مورد، بیان کننده حکم وضعی است؟

وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند.

عقد بین، بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.

بعد از فوت واهب یا متهب، رجوع ممکن نیست.

هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اوالد خود والیت دارند.

 

63- در کدام مورد، مخصص از نوع صفت است؟

هر صلح نافذ است، جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

هر زنی را که خالی از موانع مکاح باشد، میتوان خواستگاری کرد.

هر یک از زن و مرد میتواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد.

هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است.

 

64- کدام مورد دارای مفهوم وصف است؟

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او، به مال مغصوب وارد شده باشد.

ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است، غیر منقول است.

از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

نکاح مسلمه با غیر مسلم، جایز نیست.

 

65- مطابق ماده ۱۱۳قانون مدنی: «اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست، منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب استبا توجه به ماده ۸۱۳قانون مدنی که غصب را استیالء بر حق غیر به نحو عدوان معرفی کرده است، ماده ۱۱۳ناظر بته کتدام مورد است؟

فرض قانونی

اماره قانونی

اصل عملی

اماره قضایی

 

۶۶- درباره استصحاب )مقلو۲(، کدام مورد صحیح است؟

)1مطلقاً حجت است.

)2

فقط در استنباط احکام، حجت است.

)3مطلقاً حجت نیست.

)4

فقط در استنباط معانی الفاظ، حجت است.

 

 

67- بعد از فروش سهم یکی از دو شریک مال غیر منقول دو حادثه رخ میدهد: اقاله متبایعین و اخذ به شفعه توسط شفیع اگر تاریخ اقامه و اخذ به شفعه مجهول باشد، حصه مبیعه از آن چه کسی است؟

فروشنده اگر اقاله، معامله نباشد.

شفیع اگر اقاله، معامله باشد.

مشتری اگر اقاله، معامله باشد.

شفیع اگر اقاله، معامله نباشد.

 

68- مطابق اصل ۶۳قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشدهمچنین برابر اصتل ۷۶۱قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یتا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید .»...

    ورود

تخصیص

حکومت

تخصص

 

69- کدام مورد در خصوص اصاله االباحه، صحیح است؟

بیانگر حکم ظاهری است و فقط در شبهات تحریمی جاری است.

بیانگر حکم واقعی است و فقط در شبهات تحریمی جاری است.

بیانگر حکم واقعی است و در شبهات تحریمی و وجوبی جاری است.

بیانگر حکم ظاهری است و در شبهات تحریمی و وجوبی جاری است.

 

70- اصول لفظیه در کدام مورد، قابل استناد است؟

حکم عقل

اجماع

بنای عقال

سنت

 

71- هرگاه دو معامله تعارض کنند، به گونهای که تاریخ وقوع یکی از آن دو معلوم و دیگری نامعلوم باشد، دو معامله مزبور چه حکم دارند؟

معاملهای که تاریخ وقوعش نامعلوم است، باطل میباشد.

معاملهای که تاریخ وقوعش معلوم است، صحیح میباشد.

معاملهای که تاریخ وقوعش نامعلوم است، صحیح میباشد.

هر دو باطل میباشند.

 

72- ماده ۱۹۶ق.م: «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده، باطل است.»، ناظر به کدام داللت است؟

دلالت تنبیه و ایماء به مدلول سیاقی

دلالت اقتضاء به مدلول سیاقی

دلالت اشاره به مدلول سیاقی

دلالت اقتضاء و اشاره به مدلول سیاقی

 

73- ماده ۵۹۱ق.م: «اگر کسی در حالِ مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل استحال اگر گفته شود معامله صغیر غیر ممیز باطل است. حکم مزبور مستند به کدام یک از اقسام قیاس است؟

قیاس اولویت

    قیاس مع الفارق

    قیاس منصوص العلّه

   قیاس مستنبط العلّه

 

74- کدام یک از موارد قانونی زیر، مفهوم ندارد؟

اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند )م 49ق.م(

اگر مبیع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد، اختیار فسخ معامله را دارد )م 398ق.م(

هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید )م 24ق.م(

هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد، حق شفعه به وجود میآید. )م 808ق.م(

 

75- کدام یک از مواد قانونی زیر، دارای مفهوم است؟

عاریه عقدی جایز )م 638ق.م(

بیع چیزی که منفعت عقالیی ندارد، باطل است )م 348ق.م(

)3زن مستقالً میتواند در دارایی خود، هر تصرفی را که بخواهد بکند )م 1118ق.م(

4زنای( با زن شوهردار یا زنی که در عدَه رجعیَه است، موجب حرمت ابدی است )م 4۴10ق.م(

 

76- در صورت مفهوم داشتن جمله شرطیهای، داللت آن بر انحصار سببیت، از کدام طریق ثابت میشود؟

به واسطه وضع

از اطالق کام گوینده

با قرینه لفظی

به حکم عقل مستقل

 

۷۷- شرایط استعمال مجازی کداماند؟

    قرینه صارفه و وجود عالقه بین معنای حقیقی و مجازی

وجود عالقه مشابهت بین معنای حقیقی و مجازی

صحت سلب و وجود قرینه معینه

عدم تبادر و وجود قرینه لفظی

 

78- منظور از «شک»به عنوان یکی از ارکان استصحاب، کدام مورد است؟

)    خصوص احتمال مساوی

وهم و احتمال مساوی

احتمال مساوی، ظن غیر معتبر و وهم

ظن غیر معتبر و احتمال مساوی

 

79- به موجب قراردادی، یکی از طرفین، متعهد به انجام کاری در یک بازه زمانی معین شده است. چنانچه متعهد به تعهتد ختود در بتازه مزبور عمل نکند و معلوم نباشد که زمان تعیین شده، قید تعهد بوده یا نه، روابط طرفین چگونه قابل تحلیل است؟

    متعهدله فقط میتواند قرارداد را فسخ کند.

متعهدله فقط میتواند خسارت بگیرد.

متعهدله فقط میتواند متعهد را به انجام تعهد الزام کند.

متعهدله میتواند هم الزام متعهد به انجام تعهد را بخواهد و هم خسارت بگیرد.

 

80-در تعارض اصل استصیاب با اصل تخییر، به ترتیب، کدام اصل بر دیگری مقدم میشود و از چه بابی؟

    تخییر حکومت

استصحاب حکومت

تخییر ورود

استصحاب ورود

 

حقوق جزای عمومی و اختصاصی:

 

81- مالک شرکت در جرم، در قانون مجازات اسالمی چیست؟

)1مشارکت در عملیات اجرایی جرم و مستند بودن جرم به رفتار مرتکب 2هر( کس عالماً ، عامداً با دیگری در ارتکاب جرم مشارکت نماید.

 

جرم ارتکابی مستند به عمل همه آنها باشد.

شرکت در عملیات اجرایی جرم

82- مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری، با کدام شرایط محقق میشود؟

 

)1شخص به طور قانونی، مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

شخص به طور قانونی، مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود.

شخص به طور قانونی یا قراردادی، مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تصیر شود.

شخص به طور قانونی یا قراردادی، مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود.

 

83- «الف»به قصد قتل «ب»تیری به سمت او شلیک می کند که به علت اشتباه به «ج»اصابت میکند. لیکن مجنی علیه پس از درمان از مرگ نجات پیدا میکند. «الف»به کدام اتهام تحت تعقیب قرار میگیرد؟

جرم عقیم

 

شروع به جرم قتل عمدی

ایراد جرم و صدمات عمدی

جنایت خطای محض

84-کدام یک از قوانین زیر، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا میشود؟

 

قانونی که مدت زمان مرور زمان تعقیب را افزایش دهد.

قانونی که مدت زمان تحت نظر متهمان را کاهش دهد.

قانونی که مدت زمان اعتراض به قرار تعلیق تعقیب را کاهش دهد.

قانونی که مدت زمان اعالم عقیده بازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزایش دهد.

85- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، کدام یک از موارد زیر، صحیح است؟

)1شاکی مطلقاً نمیتواند گذشت کند.

)2شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند.

)3اگر جرم از حقوق الناس و شرعآً قابل گذشت باشد، شاکی میتواند گذشت کند.

 

)4شاکی میتواند به طور مشروط گذشت کند، در این صورت، متهم با قرار تأمین مناسب آزاد میشود.

86- در جرایم مستوجب حد، مرتکب با کدام شرایط زیر، مسئول است؟

 

عالوه بر داشتن علم و قصد، مرتکب در صورتی مسئولیت کیفری دارد که به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه و متوجه باشد.

عالوه بر علم، به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب عمل مجرمانه احراز و مرتکب حایز شرایط عامله تکلیف باشد.

عالوه بر علم، موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب جرم احراز و مرتکب به حرمت شرعی آگاه و متوجه باشد.

عالوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

87- کدام مورد در خصوص مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، صحیح است؟

)1به تدابیر جایگزین مجازات محکوم میگردند.

به کیفر جایگزین مجازات حبس محکوم میشوند.

به علت ارتکاب عمل حرام، به نظر قاضی محکمه تعزیر میشوند.

به علت حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قابل تعقیب و مجازات نمیباشند.

۸۸- ارتکاب کدام یک از جرایم زیر، در دوران تعلیق مجازات، موجب لغو محکومیت تعلیقی نمیشود؟

 

قتل غیر عمدی ناشی از حوادث رانندگی

تعزیر درجه 7

ایراد ضرب عدمی

شرب خمر

89- امکان تبدیل مجازات حبس به نظارت الکترونیکی، در کدام جرایم و با چه شرایطی وجود دارد؟

)1تعزیرات درجه 6تا 8فقدان سوء سابقه کیفری موثر

تعزیرات درجه 3تا 8جلب رضایت مجنی علیه

تعزیرات درجه ۴تا 8جبران ضرر و زیان

تعزیرات درجه 4تا 8جبران ضرر و زیان

90اگر کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث بمیرد، وصف جنایت چیست؟

 

عمدی

شبه عمد

خطای محض

در حکم شبه عمدی

91- در کدام یک از جرایم زیر، صرف وجود شبهه، موجب عدم تحقق جرم میشود؟

)1قذف

)2زنای محصنه

سرقت حدی

 

محاربه

 

92- «الف»پس از سرقت از مغازه جواهرفروشی، برای فرار از اتومبیلی که «ب»با هماهنگی قبلی در مقابل مغازه قرار داده است. استفاده و با راندن آن متواری میشود. کدام مورد در خصوص اقدام «ب»صحیح است؟

 

)1معاونت در فرار است.

مشارکت در سرقت است.

 

معاونت در سرقت است.

جرم نمیباشد.

 

93- اگر جنایت به علت حساسیت زیاد موضوع اصابت مثالً) ورود صدمه به گیجگاه( اتفاق می افتد، در کدام شترایط قتتل عمتدی ثابتت میشود؟

 

1اقدام( مرتکب معموالً کشنده نباشد، ولی به علت حساسیت وضع اصابت منجر به قتل شود و عدم آگاهی و توجه او نیز اثبات نگردد.

2)  جنایت به علت وضعیت خاص زمانی و مکانی و به دلیل وضعیت خاص مجنی علیه واقع شده و مرتکب به آن، آگاه و متوجه باشد. )3حساسیت زیاد موضوع آسیب، غالباً شناخته شده نباشد و آگاهی و توجه مرتکب اثبات گردد.

 

جنایت به علت وضعیت خاص مجنی علیه واقع شده و مرتکب به آن، آگاه و متوجه باشد.

94- تحریک مردم به درگیری با نیروهای دولتی، با انگیزه اصالح امور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام، چه جرمی است؟

جرم عمومی

جرم سیاسی

در صورت موثر بودن، جرم عمومی

جرم نظامی

 

95- «الف»ساختمان مسکونی متعلق به «ب»را به عنوان مال متعلق به خود به شخص «ج»می فروشد این اقدام حایز کدام عنوان جزایی زیر است؟

 

)1کالهبرداری، فقط

انتقال مال غیر، فقط

کالهبرداری و انتقال مال غیر

معامله معارض، فقط

96- «الف»با توهین به شخص «ب»او را زنازاده مینامد. «الف»مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است؟

 

قذف و توهین

توهین

قذف و افترا

قذف و نشر اکاذیب

97-کارمند دولت، وجوهی را که اشتباهاً به حساب او در بانک واریز شده ، برداشت مینماید. او به کدام اتهام قابل تعقیب کیفری است؟

 

تحصیل مال از طریق نامشروع

اختالس

تصرف غیر قانونی اموال دولتی

هیچ اتهامی

98- مفهوم «دشمن»از نظر قانونگذار، به چه کسانی اطالق میشود؟

 

کسانی که با سالح گرم یا سرد، به صورت دسته جمعی به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند.

کسانی که اسناد و مدارک ، مذاکرات، تصمیمات یا اطالعات طبقهبندی شده را در اختیار دولت خارجی قرار دهد.

نظامیان مسلح بیگانه که در قلمرو حاکمیت دولت جمهوری اسالمی دستگیر شوند.

اشرار و گروههایی که قصد براندازی نظام جمهوری اسالمی را داشته باشند.

۹۹- کدام یک از تعاریف زیر، تعریف قانونی قاچاق کاال و ارز محسوب میشود؟

)1هر اقدامی که موجب کسر ارزش مال موضوع درآمد دولت یا کاالهای ممنوع الصدور و ممنوع الورود گردد.

هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد.

 

ورود و خروج کاال و ارز موضوع درآمد دولت بدون پرداخت عوارض گمرکی

ورود یا صدور کاال و ارز بدون اخذ مجوز قبلی از مرجع ذی ربط قانونی

 

100- اگر کسی با حضور و معرفی خود به عنوان فروشنده، دفتر اسناد رسمی را به جای او امضا کند و ثمن معامله را دریافت نماید، مرتکب کدامیک از جرایم زیر شده است؟

)1استفاده از سند مجعول و کالهبرداری

 

جعل سند رسمی و کالهبرداری

جعل و استفاده از سند مجعول و کالهبرداری

کالهبرداری

 

 

آیین دادرسی کیفری

۱۱۱- معاینه پزشکی در مورد افراد تیت نظر، به تقاضای چه شخصی و توسط کدام پزشک به عمل میآید؟

 

شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی پزشک منتخب شخص تحت نظر یا بستگان وی

شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی یکی از پزشکان به تعیین دادستان

ضابط دادگستری و یا شخص تحت نظر پزشک مورد اعتماد ضابط دادگستری

فقط شخص تحت نظر پزشک تعیین شده توسط دادستان

 

۲۱۱- در جرایم تعزیری درجه شش، تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین توسط دادگاه تجدیدنظر استان، در کدام یک از متوارد زیتر ضروری است؟

 

)1در کلیه مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس باشد. )2در کلیه احکام متضمن محکومیت، مطلقاً ضروری است.

 

حکم مورد اعتراض، متضمن محکومیت کیفری به جزای نقدی باشد.

حکم مورد اعتراض، متضمن محکومیت کیفری به حبس باشد.

۳۱۱- کدام یک از موارد زیر در خصوص صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا، صحیح است؟

 

)1در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست در صورت درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، توسط دادستان

حسب مورد، در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، توسط دادستان و قبل از صدور کیفرخواست

در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست در صورت اعالم گذشت از سوی شاکی

در جرایم قابل گذشت و در صورت جبران خسارت زیان دیده توسط بازپرس

۴۱۱- در صورت حدوث اختالف بین دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو ، واقع در حوزه قضایی یک استان، مرجع حتل اختتالف کتدام است؟

 

دیوان عالی کشور

دادگاه کیری یک هم عرض

دادگاه تجدیدنظر همان استان

شعب تشخیص دیوان عالی کشور

۵۱۱- قرار سیدگی، توسط کدام مرجع قضایی و درچه مواردی صادر میشود؟

 

دادگاه کیفری یک آنگاه که به پرونده «به طور مستقیم»رسیدگی میکند.

حسب مورد دادگاه کیفری یک یا دو هر گاه پس از ارسال پرونده از دادسرا خود را صالح به رسیدگی تشخیص دهد.

دادگاه کیفری یک هرگاه که به قرارهای منفع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت به آن را موجه تشخیص دهد.

4)  حسب مورد دادگاه کیفری یک یا دو وقتی که به قرارهای منفع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسابت باه آن را موجاه تشاخیص دهد.

۶۱۱- کدام یک از قرارهای بازپرس که مورد موافقت دادستان قرار گرفته است، از ناحیه طرفین پرونده قابل اعتراض نیست؟

منفع تعقیب

عدم صالحیت

 

موقوفی تعقیب

ممنوعیت خروج از کشور به عنوان قرار نظارت قضایی

 

۷۱۱- دادسرای عمومی و انقالب تهران، با صدور قرار نیابت قضایی، انجام تحقیقات در خصوص اتهامی را از دادسترای عمتومی و انقتالب اصفهان درخواست می کند و در دادسرای اصفهان، قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم صادر میشود. دادستان و دادگاه کدام شهرستتان، تکلیف اظهارنظر در مورد قرار تامین صادره و همچنین رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور را بر عهده دارد؟

 

دادستان تهران دادگاه تهران

دادستان تهران دادگاه اصفهان

دادستان اصفهان دادگاه تهران

دادستان اصفهان دادگاه اصفهان

 

۸۱۱- مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته صادره توسط بازپرس کدام است و طبق کدام قانون یا مقررات رسیدگی میکند؟

 

)1دادگاه کیفری دو طبق مقررات اجرای احکام کیفری

دادگاه کیفری دو طبق مقررات اجرای احکام مدنی

دادگاه حقوقی طبق مقررات اجرای احکام مدنی

دادگاه حقوقی طبق مقررات اجرای احکام کیفری

 

۹۱۱تشکیل جلسه مقدماتی، برای کدام یک از مراجع قانونی زیر الزامی است؟

لف( فقط دادگاه های کیفری یک

 

فقط دادگاههای کیفری یک و دو

کلیه دادگاههای کیفری و نظامی

دادگاه کیفری یک، دادگاه های نظامی یک و دادگاههای انقالب در موارد تعدد قاضی

 

۱۱۱- در خصوص درخواست اعاده دادرسی ، شعبه دیوان عالی کشور، پس از رسیدگی به درخواست محکتوم علیته، چته اقتدامی انجتام میدهد؟

 

)1رای دادگاه صادر کننده حکم قطعی را ابرام یا نقض میکند.

حسب مورد درخواست اعاده دادسری را تجویز یا قرار رد صادر میکند.

3)  فقط در خصوص صالحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی، رسیدگی می کند و در خصوص احراز نقض قواعد صالحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال میدارد.

4)  موارد نقص تحقیقات دادگاه صادر کننده حکم قطعی را تعیین و به دادگاه مزبور جهت رفع نقص و اعاده پرونده به دیوان ارسال و یا اینکه حکم صادره را ابرام میکند.

۱۱۱- اعتبار و ضمانت اجرای تحقیقات و اقداماتی که توسط ضابط فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری صورت میگیرد کدام است؟

 

ممنوع از نظر قانونی بی اعتبار است و موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

فقط از منظر قانون مننوع است و موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

از نظر قانونی معتبر است، لیکن مجازات شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی را دربر دارد.

ممنوع و از نظر قانونی بی اعتبار است و موجب محکومیت به حبس از یک تا شش ماه است.

۲۱۱- در مرحله تحقیقات مقدماتی، سلب حق همراه داشتن وکیل و همچنین عدم تفهیم این حق به متهم، چه آثاری را در بردارد؟

به ترتیب، بی اعتباری تحقیقات انجام شده و مجازات انتامی درجه چهار مقام قضایی را دربردارد.

فقط منجر به بی اعتباری تحقیقی است که بدون حضور وکیل صورت پذیرفته است.

به ترتیب، موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه مقام قضایی است.

فقط بی اعتباری کل تحقیقات مقدماتی را سبب میشود.

 

۳۱۱- حسب نوع ابالغ، مهلت واخواهی نسبت به احکام غیابی کیفری چند روز است و مرجع رسیدگی به درخواست واخواهی، کدام دادگاه است؟

1ابالغ واقعی: 20روز از تاریخ اطالع  - ابالغ قانونی: 10روز از تاریخ ابالغ دادگاه تجدیدنظر استان

 

ابالغ واقعی: 10روز از تاریخ ابالغ ابالغ قانونی: 20روز از تاریخ اطالع دادگاه تجدیدنظر استان

ابالغ واقعی: 20روز از تاریخ ابالغ ابالغ قانونی: 20روز از تاریخ اطالع دادگاه صادر کننده حکم غیابی

ابالغ واقعی: 10روز از تاریخ ابالغ ابالغ قانونی: 10روز از تاریخ اطالع دادگاه صادر کننده حکم غیابی

 

۴۱۱- در مواردی که احاله پرونده کیفری به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی الزم باشد، به ترتیب، بنا به درخواست و تجویز کدم یتک از مراجع و یا مقامات زیر، احاله صورت میپذیرد؟

 

)1دیوان عالی کشور رییس حوزه قضایی مبدا

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان رییس حوزه قضایی مبدا

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان دادستان محل وقوع جرم

دیوان عالی کشور رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور

 

۵۱۱- متهمی با صدور قرار کفالت ، به علت عجز از معرفی کفیل بازداشت شده است در همان روز بعد از اتمام وقت اداری یکی از آشنایان وی با ارایه سند مثبت مالئت، تقاضای کفالت از متهم را میکند، کدام مورد صحیح است؟

 

1)  مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک در صورت وجود شرایط قانونی، مکلف به پذیرش آن و صدور قرار قبولی کفالت است. )2با توجه به اتمام وقت اداری بررسی تقاضا و احیاناً صدور قرار قبولی، به اول وقت اداری روز بعد موکول میشود.

به علت عدم دسترسی به پرونده متهم، قاضی کشیک فاقد مجوز قانونی برای پذیرش تقاضا است.

پذیرش تقاضای مذکور از سوی قاضی کشیک منوط به کسب موافقت بازپرس پرونده است.

۶۱۱- کدامیک از موارد زیر از موجبات شروع به رسیدگی در دادگاههای کیفری نیست؟

قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه

ادعای شفاهی دادستان

قرار جلب به دادرسی صادره توسط بازپرس

کیفرخواست دادستان

۷۱۱- قرار توقف تحقیقات در کدام یک از جرایم و با وجود چه شرایطی صادر میشود؟

 

جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت مرتکب جرم پس از گذشت دو سال از وقوع جرم، علیرغم شناسایی دستگیر نشود.

جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت مرتکب جرم پس از گذشت دو سال از وقوع جرم معلوم نشود.

جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت مرتکب جرم پس از گذشت دو سال از شروع به تعقیب، معلوم نشود.

کلیه جرایم تعزیری مرتکب جرم پس از گذشت دو سال از شروع به تعقیب، معلوم  نشود.

۸۱۱- حداکثر زمان بازداشت متهم در جرایم مستوجب سلب حیات، چقدر است؟

 

)1دو سال، فقط در صورت صدور قرار بازداشت موقت

دو سال، اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرارهای منتهی به بازداشت

یک سال، اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرارهای منتهی به بازداشت

سه سال، در صورت قرار بازداشت موقت و یک سال در سایر قرارهای منتهی به بازداشت

۹۱۱- در کدامیک از موارد زیر، حضور وکیل دارای تابعیت خارجی در دادگاههای نظامی تجویز شده است؟

 

در کلیه موارد، به استثنا جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی با موافقت دادستان نظامی استان

در کلیه موارد، با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح

در هیچ کدام از موارد مشمول صالحیت دادگاههای نظامی

در صورتی که در تعهدات بینالمللی به این موضوع تصریح شده باشد.

۱۲۱- چنانچه اتهام وارده به متهم در دادسرا منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب شود، در موارد لزوم پرداخت دیه توسط بیت المال، چه اقدامی صورت میگیرد؟

 

پرونده بدون کیفرخواست و با دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در مورد دیه به دادگاه صالح ارسال میشود.

دادسرا در این خصوص تکلیفی ندارد و خواهان دیه باید دادخواست مطالبه دیه را به دادگاه حقوقی تقدیم کند.

پرونده بدون کیفرخواست و دستور دادستان برای تعیین تکلیف نزد رییس کل دادگستری استان ارسال میشود.

دیه به دستور مستقیم دادستان محل وقوع جنایت، از بینالمال برداشت و پرداخت میشود.

 

 

----------------------------------------------

متن تشریحی پاسخنامه آزمون وکالت 95

 

حقوق مدنی

۱- گزینه )3(صحیح است.

 

به موجب مفهوم ماده ۵۳قانون مدنی

۲- گزینه )4(صحیح است.

 

به موجب مواد ۳۵، ۵۵، ۷۵، ۵۳و ۸۳قانون مدنی

-3گزینه )۲( صحیح است.

 

به موجب ماده ۳۳۸و ۷۷۵قانون مدنی عقد الزمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است، عقد خیاری میگویند )دکتر کاتوزیاان، قاانون مادنی، اع اا

 

حقوقی۵ش ۲۲(

-4گزینه )۲( صحیح است.

 

به موجب مواد ۷۳۲، ۲۸۵، ۵۲۵، ۳۶۵و ۶۶۵قانون مدنی

۵- گزینه )3(صحیح است.

 

به موجب مواد ۳۳۷و ۷۳۷قانون مدنی

۶- گزینه )۱( صحیح است.

 

به موجب ماده ۶۲۲قانون مدنی و ماده ۲۲۳قانون آیین دادرسی دادگاههای ع ومی و انقالب در امور مدنی

۷- گزینه )4(صحیح است،

 

به موجب مواد ۵۳۳، ۲۷۳و ۵۷۳قانون مدنی در صورتی که بخشی از ما شرکت تلف شود، اشاعه بر هم ن یخورد و آنچه تلف میشود از حق ه ه آنان است )دکتر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، پانوشت ماده ۵۳۳(

۸- گزینه )3(صحیح است.

 

به موجب مواد ۵۳۳، ۸۳۳، ۳۳۳و ۶۳۳قانون مدنی

۹- گزینه )4(صحیح است.

 

به موجب ماده ۷۲۸قانون مدنی

۱۱- گزینه )۱( صحیح است.

 

به موجب ماده ۸۳۵قانون مدنی

 

۱۱- گزینه )۱( صحیح است.

به موجب مواد ۷۷۶، ۷۷۵و ۵۲۵قانون مدنی

۲۱- گزینه )3(صحیح است.

به موجب مواد ۷۳۶و ۸۳۶قانون مدنی

3۱- گزینه )4(صحیح است.

 

به موجب ماده ۶۷۸قانون مدنی

4۱- گزینه )3(صحیح است.

 

به موجب ماده ۷۵قانون ح ایت خانواده مصوب ۸۷۵۸

۵۱- گزینه )۱( صحیح است.

 

به موجب مواد ۸۲۵و ۲۲۵قانون مدنی

۶۱- گزینه )۲( صحیح است.

 

به موجب مواد ۸۳۸۸، ۲۳۸۸، ۸۳۸۸و ۳۳۸۸قانون مدنی

۷۱- گزینه )۲( صحیح است.

 

به موجب مواد ۷۲۳  و ۷۵۳قانون مدنی

۸۱- گزینه )۱( صحیح است.

 

به موجب مواد ۲۳۲۸و ۵۳۲۸قانون مدنی

 

1


۹۱- گزینه »4«صحیح است.

به موجب ماده ۶۵۷قانون مدنی

۱۲- گزینه )۲( صحیح است.

 

به موجب ماده ۶۸۲۸قانون مدنی و ماده ۵قانون مسئولیت مدنی

 

آئین دادرسی مدنی

 

۱۲- گزینه )۱( صحیح است. ۲۲-گزینه )4(صحیح است. 3۲-گزینه )3(صحیح است. 4۲-گزینه )3(صحیح است. ۵۲- گزینه )۱( صحیح است. ۶۲-گزینه )۱( صحیح است.

 

۷۲- گزینه )4(صحیح است. ۸۲-گزینه )۱( صحیح است. ۹۲- گزینه )3(صحیح است. ۱-3گزینه )۱( صحیح است. ۱-3گزینه )4(صحیح است. ۲-3گزینه )۲( صحیح است. -33گزینه )۱( صحیح است. -34گزینه )4(صحیح است. ۵-3گزینه )۲( صحیح است. ۶-3گزینه )3(صحیح است. ۷-3گزینه )۲( صحیح است. ۸-3گزینه )4(صحیح است. ۹-3گزینه )۱( صحیح است. ۱-4گزینه )3(صحیح است.

 

حقوق تجارت آزمون

 

۱-4گزینه )4(صحیح است.

به موجب بندهای ۸و ۵ماده ۵قانون تجارت حسب ظاهر بندهای ماده ۵ق.ت. معامالت بین تجار حتی اگر برای امور غیر تجاری باشد، تجاری محسوب میشاود، لکان برخای از حقوقادانان متا کر

 

شدهاند باید قائل به این نظر بود که معامالت بین تجار در صورتی تجارتی محسوب میشود که برای امور ) حوائج( تجاری انجام گرفته باشند . ج ع بندهای ۸و ۵ماده ۵قانون تجارت با توجه به اینکه معامالت مباشرتی تاجر ویژگی خاصی نسبت به معامالتی که به وسیله شاگرد یا خدمه برای او انجام میگیرد، ندارد و لزوم وجود ه اهنگی بین بند ۸با بندهای دیگر ماده ۵و ماده ۳قانون تجارت که امکان اثبات تجاری نبودن ع ل تاجر را پیشبینی کارده اسات مؤید نظر م کور است. )دکتر دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پانوشت ماده ۵(

 

۲-4گزینه )۱( صحیح است.

 

به موجب ماده ۳۳۵قانون تجارت

-43گزینه )۲( صحیح است.

 

به موجب ماده ۶۵۸الیحه اصالحی قس تی از قانون تجارت

 

-44گزینه )۲( صحیح است.

 

 

2


به موجب مواد ۳۵۸و ۷۵۲الیحه اصالحی قس تی از قانون تجارت

۵-4گزینه )4(صحیح است.

 

به موجب ماده ۲قانون صدور چک

۶-4گزینه )3(صحیح است.

 

به موجب ماده ۵مکرر قانون صدور چک اصالحی ۲۳۵۸

۷-4گزینه )۱( صحیح است.

 

به موجب ماده ۸قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۶۵۵۸

 

۸-4گزینه )۲( صحیح است.

به موجب ماده ۶۵الیحه اصالحی قس تی از قانون تجارت و ماده ۳۷قانون تجارت.

۹-4گزینه )۱( صحیح است.

به موجب ماده ۳۲۸قانون تجارت

۱۵- گزینه )3(صحیح است.

 

به موجب ماده ۶۷قانون تجارت آورده غیر نقدی ، آوردهای که موضوع آن مالی غیر از وجه نقد است. اعم از اینکه ما ، مادی )قابل رویت و ل س است( یا غیر مادی مانند اختراع، تألیف، کسب و پیشه، انتفاع و دانش فنی. )منبع پیشین، پانوشت ماده ۶۷(

۱۵- گزینه )۱( صحیح است.

به موجب مواد ۷۲۸، ۷۵۸، ۲۵۸و ۵۵۸الیحه اصالحی قس تی از قانون تجارت

۲۵- گزینه )3(صحیح است.

 

به موجب ماده ۷۸قانون صدور چک

3۵- گزینه )3(صحیح است.

به موجب ماده ۶۸۸قانون تجارت

4۵- گزینه )4(صحیح است.

 

به موجب مواد ۲۸۸و ۵۸۸قانون تجارت و ماده ۳۸قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۸۷۵۸

۵۵- گزینه )۲( صحیح است.

 

به موجب مواد ۷۸۸و ۳۵۲الیحه اصالحی قس تی از قانون تجارت و ماده ۵۸۸قانون تجارت

۶۵- گزینه )۱( صحیح است.

 

به موجب ماده ۵۷۸الیحه اصالحی قس تی از قانون تجارت و ماده ۸۷۸قانون تجارت

 

۷۵- گزینه )3(صحیح است.

به موجب ماده ۵۲۸قانون تجارت

۸۵- گزینه )۲( صحیح است.

به موجب بند ۵ماده ۵۲۲و ماده ۳۸۲و ۲۸۵قانون تجارت

۹۵- گزینه )4(صحیح است.

 

به موجب ماده ۷۷۳قانون تجارت

۱۶- گزینه )۱( صحیح است.

 

به موجب ماده ۲۸و ۳۸کنوانسیون ژنو به موجب ماده ۳۸کنوانسیون ژنو: «در صورت عدم وجود شرط برخالف، ظهرنویس مسئو  پرداخت چک است.»

 

اصول فقه

۱۶-گزینه )3(صحیح است. ۲۶-گزینه )4(صحیح است. 3۶- گزینه )۲( صحیح است. 4۶- گزینه )3(صحیح است. ۵۶-گزینه )۱( صحیح است.

 

3


۶۶- گزینه )4(صحیح است.

۷۶- گزینه )۲( و )4(صحیح است. ۸۶- گزینه )3 (صحیح است. ۹۶-گزینه )۲( صحیح است. ۱۷-گزینه )4(صحیح است.

 

۱۷- گزینه )۲( صحیح است. ۲۷- گزینه )۱( صحیح است. 3۷-گزینه )3(صحیح است. 4۷- گزینه )۱( صحیح است. ۵۷-گزینه )4(صحیح است. ۶۷- گزینه )۲( صحیح است. ۷۷- گزینه )۱( صحیح است. ۸۷- گزینه )3(صحیح است. ۹۷- گزینه )4(صحیح است. ۱۸- گزینه )4(صحیح است.

 

حقوق جزا

 

۱۸- گزینه )۱( صحیح است.

ماده ۳۲۸

۲۸- گزینه )۱( صحیح است.

 

ماده ۲۸۸

3۸- گزینه )4(صحیح است.

 

بند پ ماده ۲۷۲

4۸- گزینه )۲( صحیح است.

 

طبق ماده ۷۸و ۸۸

۵۸- گزینه )3(صحیح است.

 

طبق ماده ۵۷۸

۶۸- گزینه )4(صحیح است.

طبق ماده ۵۸۲

۷۸- گزینه )۲( صحیح است.

 

طبق ماده ۷۶

 

۸۸- گزینه «۱»صحیح است.

 

طبق ماده ۸۳

۹۸- گزینه )3(صحیح است.

 

طبق ماده ۲۶

۱۹- گزینه )۲( صحیح است.

 

طبق ماده ۵۷۳

۱۹- گزینه )۲( صحیح است.

 

طبق ماده ۸۲۸

 

۲۹- گزینه )3(صحیح است.

 

 

4


تبصره ماده ۶۲۸.

گفتنی است بنا بر نظری گزینه )۸( درست است.

3۹- گزینه )3(صحیح است.

 

طبق ماده تبصره ۸ماده ۷۷۲

4۹- گزینه )۱( صحیح است.

 

طبق بند خ ماده )۵( قانون جرایم سیاسی، جرم سیاسی نیست.

 

۵۹- گزینه )۲( صحیح است. ۶۹- گزینه «۱»صحیح است.

 

ماده ۲۳۲

۷۹- گزینه )4(صحیح است.

بنا بر نظری گزینه )۸( صحیح است.

۸۹- گزینه )4(صحیح است.

 

ماده ۳۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

۹۹- گزینه )۲( صحیح است.

 

بند الف ماده ۸قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

۱۱۱- گزینه )۲( صحیح است.

 

رای وحدت رویه ش اره ۷۳۳۵و ۵۳۳۲

 

آئین دادرسی کیفری

 

۱۱۱- گزینه )۲( صحیح است.

طبق ماده ۸۳

۲۱۱- گزینه )4(صحیح است.

 

طبق بند ث ماده ۷۳۸

3۱۱- گزینه )۱( صحیح است.

 

طبق ماده ۷۵

4۱۱- گزینه )3(صحیح است.

 

رای وحدت رویه ش اره ۲۳۵

۵۱۱- گزینه )۱( صحیح است.

طبق ماده ۵۳۵

۶۱۱- گزینه )۲( صحیح است.

 

طبق ماده ۷۵۲

 

۷۱۱- گزینه )4(صحیح است.

 

طبق ماده ۸۲۸

۸۱۱- گزینه )3(صحیح است.

 

طبق ماده ۸۸۸

۹۱۱- گزینه )4(صحیح است.

 

طبق ماده ۷۳۵

۱۱۱- گزینه )۲( صحیح است.

 

طبق ماده ۶۵۸

۱۱۱- گزینه )۱( صحیح است.

 

طبق ماده ۷۵و ۵۶

 

 

5


۲۱۱- گزینه )3(صحیح است.

طبق تبصره ۸ماده ۷۷۷۸

3۱۱- گزینه )3(صحیح است.

 

طبق ماده ۶۷۸و تبصره ۲ماده ۶۷۸

 

4۱۱- گزینه )4(صحیح است.

طبق ماده ۷۲۸

۵۱۱- گزینه )۱( صحیح است.

 

طبق تبصره ماده ۶۲۲

۶۱۱- گزینه )3(صحیح است.

طبق ماده ۳۵۵

۷۱۱- گزینه )۲( صحیح است.

 

طبق ماده ۸۷۸

۸۱۱- گزینه )۲( صحیح است.

 

طبق ماده ۲۸۲و تبصره ۸ماده ۲۸۲

۹۱۱- گزینه )4(صحیح است.

 

طبق ماده ۶۲۶

۱۲۱- گزینه )۱( صحیح است.

 

طبق ماده ۳۳

 

 

کارت شرکت در آزمون وکالت ۹۵ منتشر شد./برگزار شد. سه شنبه, 02 آذر 1395 ساعت 18:44

پیرو اطلاعیه ۲۹ آبان‌ماه سازمان سنجش آموزش کشور، کارت شرکت در آزمون وکالت ۹۵ امروز، سه شنبه دوم آذرماه منتشر شد.

برای دریافت کارت شرکت در آزمون وکالت ۹۵ کلیک کنید

برای نمایش برگ‌راهنمای‌ کارت شرکت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۵ کلیک کنید

داوطلبین می‌توانند پس از مراجعه به سایت این مرکز به نشانی http://sanjesh.org، کارت و برگ راهنمای شرکت در این آزمون را دریافت کنند.

جستجوی کارت، بر اساس شماره پرونده و سریال ثبت نامی، شماره پرونده و کد پیگیری، شماره پرونده و کد ملی و بر اساس شماره پرونده و کد پیگیری امکان‌پذیر است.

شایان ذکر است داوطلبانی که شماره پرونده – سریال ثبت نامی و یا کد پیگیری خود را فراموش کرده اند بر اساس اطلاعیه پرینت کارت، با به همراه داشتن کارت ملی و یا اصل شناسنامه به باجه رفع نقص مراجعه و نسبت به دریافت شماره پرونده و شماره داوطلبی اقدام و بر اساس روش چهارم کارت خود را دریافت نمایند.

بخشنامۀ یکنواخت سازی هزینه های دادرسی مصوب ۴ خرداد ۱۳۹۵ یکشنبه, 30 آبان 1395 ساعت 09:20

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بخشنامه «یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» را صادر و به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

۱- در اجرای بندهای ۲۲،۱۳،۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵% محکومٌ به ) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکومٌ به ) است .

[قسمت الف بند یک بخشنامه بر اساس اصلاحیه مصوب ۱۳۹۵/۴/۱۲ رئیس قوه قضائیه اصلاح شده و میزان هزینه دادرسی به ترتیب به ۵/۵ و ۴/۵ درصد افزایش یافته است]

ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست می باشد :

ردیف

عنوان

بدوی

واخواهی

تجدیدنظر

فرجام خواهی

اعاده دادرسی و اعتراض ثالث

۱

دعاوی مربوط به
اموال غیر منقول

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

*

۱/۵۰۰/۰۰۰

۲

دعاوی مربوط به
امور تجاری و شرکتها

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

*

۱/۵۰۰/۰۰۰

۳

دعاوی راجع به
اسناد سجلی

۷۵۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

*

۱/۵۰۰/۰۰۰

۴

امور حسبی

۷۵۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۵

دعاوی مربوط به امور خانواده
(موضوع صلاحیت دادگاه خانواده)
و تأمین خواسته دستور موقت راجع به آن به استثناء دعاوی قابل فرجام

۳۰۰/۰۰۰

۶۰۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

*

۱/۵۰۰/۰۰۰۰

۶

درخواست تأمین خواسته و دستور موقت
به استثناء امور خانواده

۷۵۰/۰۰۰

*

۱/۲۰۰/۰۰۰

*

۱/۵۰۰/۰۰۰۰

۷

اعتراض به آراء

مراجع غیر دادگستری

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

*

۱/۵۰۰/۰۰۰۰

۸

دعاوی قابل فرجام

۷۵۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰۰

۹

سایر دعاوی

۷۵۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

*

۱/۵۰۰/۰۰۰۰

 

ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:

– آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) : ۳۰۰/۰۰۰ ریال

– تصمیمات و سایر آراء : ۷۵۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.

هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۲- در آمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۷۳۹/۱۰۰ مورخ ۹۴/۵/۱۸ می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

ماده ۲۳۰  قانون آئین دادرسی کیفری :

متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏ گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.

تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه ‏های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه ‏گذار مسترد می‌شود.

اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مورد هزینه های خدمات قضائی یکشنبه, 30 آبان 1395 ساعت 09:10

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۴۲ ـ ۴/۳/۱۳۹۵ منتشر شده است و نظر به اینکه کپی قانون دریافت‌شده از سیستم پیام دولت (ضمائم و جداول پیوست) ناخوانا و فاقد کیفیت مناسب برای انتشار بوده و متأسفانه علیرغم پیگیری‌های مکرر از مرجع ارسال‌کننده فایل یا نسخه خوانا و مطلوب ارسال نگردیده، لهذا با عنایت به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۱ قانون مدنی یعنی انتشار ظرف مدت ۷۲ ساعت از همان نسخه دریافت شده از سیستم پیام دولت استفاده شده که اکثر اشتباهات چاپی ناشی از ناخوانا بودن متن ارسالی می‌باشد. لذا ضمن عذرخواهی از اشتباه پیش‌آمده جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه‌های موضوع جدول شماره (۵) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :

عنوان جزﺀ

 

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاهها و هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

 

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیـری موضـوع تخلفـات

 

رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشده

 
 

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود ویک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجـازات جـایگزین حـبس باشـد و

 

به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شوده

 
 

هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود ویک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجـازات جـایگزین حـبس

 

باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شوده٭

 
 

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر

 

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

 

هزینه گواهی امضای مترجم توسطدادگستری برای هر مورد

 

هزینه پلمپاوراق ترجمه شده توسطمترجم رسمی دادگستری

 

هزینه پلمپگواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هرمورد

 

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هرسالک

 

پروانه وکالت درجهم١ق

 

پروانه مترجم رسمی، کارشناسرسمی، وکالت درجهم٢ق و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد

 

پروانه وکالت درجهم٣ق ٭

 

پروانه کارگشایی در سایر شهرستانها

 

پروانه وکالت اتفاقی

 

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداریک شعب دیوان

 

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداریک شعب تجدیدنظر

 

طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف

 

طرح پرونده کیفری در شورای حل اختلاف

 

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی

 

هزینه دادرسی موضوع بند١٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

 

در مرحله بدوی تا مبلغدویست میلیون ریال

 

در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال

 

در مرحله تجدید نظر

 

در مرحله فرجام خواهی

 

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخصنباشد

 

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی

 

هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور

 

هزینه تطبیقاوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجـع قضـائی و گـواهی صـادره

 

از دفاتر کلیه مراجع مذکور

 
 

هزینه ابلاغاظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد

 

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحلک

 

تا مبلغیک میلیونم٠٠٠ه٠٠٠ه١قریال

 

نسبت به مازاد تا ده میلیونم٠٠٠ه٠٠٠ه١٠قریال

 

نسبت به مازاد تا یکصد میلیونم٠٠٠ه٠٠٠ه١٠٠قریال

 

مازاد بریکصد میلیونم٠٠٠ه٠٠٠ه١٠٠ق ریال

 

هزینه صدور گواهی عدم سوﺀپیشینه کیفری ـ نسخه اول

 

هزینه صدور گواهی عدم سوﺀپیشینه کیفری ـ نسخههای بعدی

 

هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری

 

هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینـه اجـرای آراﺀو تصـمیمات

 

مراجع غیردادگستری در دادگستری

 

تعرفه هر شکایت کیفری

 

تعرفه هرشکایت کیفری در مرحله تجدید نظر

 

طرح دعوی غیرمالی و امور حسبی

 

طرح دعوی غیرمالی و امور حسبی در مرحله تجدید نظر

 

تعرفه اجرای ماده٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٤ل١٢ل١٣٩٢

 
 

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها