يكصد فرق بين احكام مردان و زنان

یادداشت

يكصد فرق بين احكام مردان و زنان سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 15:39

(0 رای‌ها)
562 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: موسی قربانی

يكصد فرق بين احكام مردان و زنان                        گردآورنده :موسی قربانی

جابربن يزيد جعفى مى گويد: از امام باقر عليه السلام شنيدم كه فرمود) خصال / ص (707.
1
و 2 - بلند اذان و اقامه گفتن بر زنان در حضور اجنبى جايز نيست.
3
و 4 - رفتن زنان به نماز جمعه و جماعت مكروه است.
5
و 6 - عيادت مريض و تشييع جنازه بر زنان استحباب ندارد، ولى بر مردان مستحب مؤ كداست.
7
و 8 - بلند گفتن تلبيه در حين محرم شدن ، و هروله و دويدن در سعى بين صفا و مروه بر زنان لازم نيست9 و 10- بوسيدن حجرالاسود يا دست كشيدن بر آن ، و داخل خانه كعبه شدن براى زنان استحباب ندارد.
11 -
حلق و سر تراشيدن براى محل شدن زنان لازم نيست ، بلكه بايد مقدارى از موى سر را بچينند.
12 - زن نبايد عهده دار منصب قضا باشد.
13 -
زن نمى تواند متصدى امرى از امور حكومتى شود كه نياز به اعمال قدرت دارد.
14 -
زن در امور نظامى نبايد طرف مشورت قرار بگيرد.
15 -
مباشرت در قربانى حج بر زن لازم نيست مگر در حال اضطرار.
16 -
زن در وضوء از باطن ذراع آغاز به شستن مى كند و مرد از ظاهر ذراع.
17 -
مسح سر از زير چادر، مقنعه يا روسرى جايز است.
18 -
زن مستحب است در حال قيام نماز ، دو پا را به هم بچسباند، در حالى كه براى مرد استحباب دارد پاها را از سه انگشت تا يك وجب فاصله دهد.
19 -
مستحب است مرد در حال قيام نماز دستهايش را پايئن بياورد، و زن بازوانش را به سينه بچسباند.
20 -
مستحب است زن در حال ركوع دستش را روى ران خود قرار دهد، و مرد بايد دستش را روى زانويش قرار دهد.
21 -
مستحب است زن هنگام سجده رفتن ابتداء بنشيند و بعد سجده كند.
22 -
همچنين هنگام سر بر داشتن از سجده ابتدا بنشيند، و سپس برخيزد.
23 -
مستحب است در حال سجده زنها آرنجها و شكم را بر زمين بگذارند و اعضاء بدن را به يكديگر بچسبانند. ولى در مردها مستحب است آرنجها و شكم را به زمين نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند.
24 -
هنگام تشهد مستحب است زنان دو پاى خود را بلند كنند و رانهاى خود را بهم بچسبانند.
25 -
هنگام گفتن تسبيحات اربعه مستحب است انگشتان را بهم بچسبانند.
26 -
هر گاه زن بخواهد با خداى خويش راز و نياز كند، بهتر است دو ركعت نماز بجاى آورد. سپس با سر برهنه دعا كند. البته در صورتى كه مشرف نباشد. خداوند دعاى او را اجابت ، و حاجت او را بر طرف فرمايد، و او را ماءيوس و نا اميد نگرداند.
27 -
غسل جمعه براى زن در سفر مكروه ، و براى مرد مستحب است.
28 -
گواهى زنان در مورد اجراء حدود پذيرفته نمى شود.
29 -
گواهى زنان در طلاق مسموع نيست.
30 -
گواهى زنان در آنچه نگاه كردن مرد به آن جايز نيست پذيرفته مى شود.
31 -
شهادت زن در رؤ يت هلال و اثبات اول ماه قابل قبول نمى باشد.
32 -
زنان نبايد از وسط معابر عمومى و اماكن شلوغ و پررفت وآمد حركت كنند، بلكه بايد آهسته از مسيرهائى كه نه خيلى خلوت باشد و نه خيلى شلوغ عبور نمايند.
33 -
شايسته نيست زنان در اطاقهاى فوقانى و مكانهائى كه در منظر اجنبى باشد بنشينند و سكونت كنند.
34 -
آموختن علوم و فنون كه مستلزم اختلاط با مردان اجنبى بدون رعايت حدود شرعى باشد جايز نيست.
35 -
فراگرفتن ريسندگى و بافندگى براى زنان مستحب است.
36 -
آموختن سوره نور براى زنان ثواب فراوان دارد.
37 -
آموختن سوره يوسف براى زنان كراهت ، و براى مردان استحباب دارد.
38 -
اگر زنى مرتد شود و از اسلام برگردد، حاكم او را توبه مى دهد. اگر توبه كرد، او را رها مى كنند. و اگر توبه نكرد، محكوم به حبس ابد با اعمال شاقه مى شود و او را در زندان به كارهاى سخت وامى دارند و از خوردن و آشاميدن منع مى كنند جز مقدارى كه جان او حفظ شود. و بايد خوراك نا مطبوع و بد مزه به او بخورانند و لباس زبر و خشن به او بپوشانند. وقت صلوة او را بزنند تا نماز بخواند، و هنگام روزه او را بزنند تا روزه بگيرد.ولى حكم مرد مرتد قتل است .
39 -
از زنان كافر جزيه گرفته نمى شود، ولى از مردانشان جزيه مى گيرند.
40 -
هر گاه زمان زاييدن فرا رسد، لازم است هر كس در اطاق زايمان باشد بيرون رود تا كسى ناظر عورت زن و كيفيت زاييدن نباشد.
41 -
حضور حائض و زن جنب هنگام تلقين ميت شايسته نيست.
42 -
بر حائض يا جنب جايز نيست ميت را داخل قبر قرار دهد.
43 -
هر گاه زنى از جائى برخاست ، براى مرد جايز نيست بلافاصله در آنجا بنشيند، و نشستن مرد درآنجا مادامى كه سرد نشده كراهت دارد.
44 -
جهاد بر زنان واجب نيست و جهاد زنان خوب شوهردارى است.
45 -
حق شوهر بر زن از بزرگترين حقوق است .
46 -
هر گاه زنى بميرد سزاوارتر از همه براى خواندن نماز ميت ، شوهر اوست.
47 -
زن مسلمان نبايد در حضور زنان يهودى و نصرانى برهنه شود، زيرا آنان زيبائيهاى او را براى شوهران خود توصيف مى كنند و موجب مفسده مى شود.
48 -
استعمال بوى خوش براى زن هنگام خروج از منزل جايز نيست.
49 -
جايز نيست زنان خود را از حيث آرايش سر و صورت و پوشاك و غيره ، شبيه مردان بسازند. زيرا رسول خدا مردانى را كه خود را به زنان ، و زنانى را كه خود را به مردان شبيه سازند، لعن فرموده است.
50 -
مكروه است زن خود را معطل كند و بدون شوهر باقى بماند.
51 -
شايسته نيست ناخنهاى زن سفيد ديده شود، هرچند با كمى حنا آن را رنگين سازد.
52 -
روا نيست دستانش را در حال حيض خضاب كند، زيرا بيم تسلط شيطان بر او مى رود به طورى كه او را به سوى ارتكاب گناه سوق دهد.
53 -
هر گاه زن در حال نماز نيازى داشته باشد بايد دستهاى خود را بهم زند، ولى مرد بايد با سر و دست اشاره كند و بلند تسبيح بگويد.
54 -
براى زن جايز نيست بدون چادر و پوشش كامل نماز بخواند، مگر كنيز باشد. يعنى زن بايد تمام بدن جزگردى صورت ، و دست و پا، تا مچ را بپوشاند، ولى در مرد ستر عورتين كافى است .
55 -
پوشيدن لباس ابريشمى و حرير و زربافت براى زن در نماز و غير نماز و احرام جايز، ولى بر مردان حرام است .
56 -
بدست كردن انگشترى طلا و آويختن زيورآلات حتى در نماز براى زن جايز است ، ولى بر مردان حرام و موجب بطلان نماز مى باشد.
57 -
زن بدون جلب رضايت شوهر نمى تواند مالش را به مصرف برساند.
58 -
زن بدون اجازه شوهر حق ندارد روزه مستحبى بگيرد.
59 -
دست دادن زن با مرد اجنبى حرام است ، مگر از پشت پارچه و جامه .
60 -
بيعت زنان از پشت لباس آنان است .
61 -
زن بدون اذن شوهر جايز نيست به حج مستحبى برود.
62 -
استحمام زنان در بيرون منزل كراهت دارد.
63 -
سوار شدن زنان بر زين اسب ، دوچرخه و موتور سيكلت كراهت دارد.
64 -
ارث زن نصف ارث مرد است.
65 -
ديه نفس زن نصف ديه مرد است.
66 -
ديه زن در جراحات باديه مرد مساوى است تا اينكه به يك سوم ديه كامل برسد و بيش از آن ديه جراحت در مرد بالامى رود و در زن پائين مى آيد.
67 -
هر گاه زنى بخواهد به تنهائى به امام جماعت اقتدا كند بايد پشت سر امام بايستد، ولى اگر ماءموم مرد باشد بايد قدرى عقب تر در طرف راست امام بايستد.
68 -
اگر زنى فوت كند كسى كه بر او نماز ميت مى خواند بايد در مقابل سينه او بايستد و اگر متوفى مرد باشد مصلى بايد مقابل وسط بدن او بايستد.
69 -
در هنگام به خاك سپردن ميت ، زن را از پهنا، و مرد را از طرف سر بايد درقبر گذاشت.
70 -
هيچ شفاعتى براى زن نزد پروردگار بهتر از رضايت شوهر نيست.
تذكر: غير از آنچه در خصال صدوق آمده ، وجوه افتراق ديگرى را نيز مى توان ذكر نمود.
71 -
در نماز جماعت ، اقتداء زن به مرد جايز، ولى اقتداء مرد به زن جايز نيست.
72 -
شرط صحت جماعت در مرد عدم حائل بين او و ماءمومين يا امام است ، در حالى كه وجود حائل بين ماءمومين زن يا بين زن با امام مانع صحت نيست.
73 -
هر گاه پس از عقد و عروسى ، شوهر ديوانه شود، همسر حق فسخ نكاح دارد، ولى اگر زن ديوانه شد، شوهر حق فسخ ندارد.
74 -
تكميل تعداد لازم براى نماز جمعه بايد مرد باشد و نمازگزار زن در تحقق شرائط كافى نيست.
75 -
مرد نمى تواند خمس و زكات خود را به همسر خود بدهد، ولى زن مى تواند خمس و زكات خود را به شوهرش بدهد.
76 -
قضاءنماز و روزه واجب فوت شده پدر بر ولى ميت و پسر ارشد خانواده واجب است بخلاف مادر.
77 -
زنان بايد هميشه از منتهى اليه طرف راست ، و مردان از وسط معابر عبور نمايند.
78 -
پوشيدن لباس دوخته در حال احرام براى زن جايز، و براى مرد حرام است.
79 -
پوشاندن سر در حال احرام بر مرد حرام ، و بر زن لازم است.
80 -
پوشاندن صورت در حال احرام بر مرد جايز، و بر زن حرام است.
81 -
كوچ زن از مشعر به منى پيش از طلوع آفتاب جايز است ، ولى براى مرد جايز نيست.
82 -
انعقاد نذر زن متوقف بر اذن شوهر است .
83 -
ربا ميان پدر و فرزند جايز است ، ولى بين مادر و فرزند جايز نيست.
84 -
بلوغ پسر اِتمام پانزده سال قمرى ، و بلوغ دختر اكمال نه سال قمرى است .
85 -
در ازدواج دختر، اذن ولى (پدر يا جد پدرى ) شرط است به خلاف پسر، و اذن مادر كافى نيست.
86 -
ازدواج مرد مسلمان با اهل كتاب به صورت موقت جايز است ، ولى ازدواج زن مسلمان با آنها جايز نمى باشد.
87 -
حق حضانت در پسر تا دو سالگى ، و در دختر تا هفت سالگى ، با مادر است.
88 -
اختيار طلاق بالا صالة بامرد است و زن حقى در امر طلاق ندارد مگر تحت شرائط خاص كه ضمن عقد لازم ذكر شود.
89 -
اگر مرد زنش را طلاق دهد بلافاصله مى تواند همسر ديگر اختيار كند. به خلاف زن كه بايد عده نگاه دارد.
90 -
هرگاه مردى در مرض موت با زنى ازدواج كند و قبل از عروسى بميرد، عقد نكاح باطل مى شود، بر خلاف زن كه اگر در مرض ‍ موت ، شوهر اختيار كرد و از دنيا رفت ، نكاح به قوت خود باقى است .
91 -
اگر مرد در حال مرض ، همسرش را طلاق دهد و با همان بيمارى پيش از گذشت يكسال بميرد، زن از او ارث مى برد، ولى اگر زن پس از عده بميرد، مرد از او ارث نمى برد.
92 -
شوهر از تمام اموال زوجه ارث مى برد، ولى زن از زمين ارث ندارد.
93 -
سه خصلت : كبر، بخل و ترس در مرد مذموم ، و در زن ممدوح است.
94 -
صحت طلاق متوقف است بر استماع دو مرد عادل ، و استماع زن در صحت آن اعتبار ندارد.
95 -
پدر مى تواند فرزند صغير خود را در صورت مصلحت به نكاح ديگرى در آورد، ولى مادر بر نكاح فرزند ولايت ندارد.
96 -
نفقه زوجه و اولاد بر عهده شوهر است . و زن در تاءمين هزينه زندگى از نظر شرع مسئوليتى ندارد.
97 -
براى اثبات دعاوى مالى شهادت دو زن به جاى يك مرد بشمار مى آيد.
98 -
كندن مو و خراشيدن صورت در مصيبت براى مرد كفاره ندارد، ولى در زن كفاره دارد.
99 -
مرد مى تواند بيش از يك زن داشته باشد، ولى زن بيش از يك شوهر نمى تواند اختيار كند.
100 -
اگر زن بميرد شوهر در صورت وجود اولاد، ربع مال ، و در صورت عدم اولاد، نصف مال زن را ارث مى برد. ولى اگر مرد بميرد همسرش در صورت وجود اولاد يك هشتم ، و در صورت عدم اولاد يك چهارم مال شوهر را ارث مى برد.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها