آشنایی با حقوق مهاجرت

یادداشت

آشنایی با حقوق مهاجرت سه شنبه, 10 فروردين 1395 ساعت 16:17

(1 رای)
1395 بار

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: مهدی رحمانی منشادی
  • تعداد صفحات: 30
  • حجم: 266 kb

مهاجرت یکی از مسائل ملموس در جامعه امروز ماست. یکی از مهم ترین عناصر موجود در پدیده مهاجرت، رویکرد فردگرایانه است. فرد احساس می کند دیگر نمی تواند جامعه خودش (که در آن متولد شده ) را تحمل کند. صرف نظر از بخش بسیار اندکی از مهاجران که در کشور خودشان با مشکل مواجه اند. قریب به اتفاق آنها به بهانه های مختلف و به واسطه عاقبت طلبی فردگرایانه، به جای ایجاد فضای مطلوب در جامعه خویش به دنبال استفاده از ظرفیت های جوامع دیگر است. فصل اول از دو گفتار تشکیل شده در گفتار اول، به انواع مهاجرت و در گفتار دوم، به تعریف و اصول مهاجرت می پردازیم.
فهرست
فصل اول : کلیات
گفتار اول : انواع مهاجرت
بخش اول : مهاجرت قدیمی
بخش دوم : مهاجرت نوین
قسمت اول : انواع مهاجرت نوین
قسمت دوم : انواع مهاجرت بین المللی
گفتار دوم : تعریف و اصول مهاجرت و مشکل مهاجرت
بخش اول : تعریف مهاجرت و وجه اشتراک مهاجرت ها
قسمت اول : تعریف مهاجرت
قسمت دوم : وجه اشتراک مهاجرت ها
1-موقعیت های مشترک مهاجران
2- موقعیت کسانی که پشت سر می مانند.
3-موقعیت آنانی که مهاجر را می پذیرند.
بخش دوم : اصول مهاجرت
قسمت اول : عواملی که سبب یک مهاجرت تقریبا موفقیت آمیز می شوند.
قسمت دوم : شرایط مهاجرت
قسمت سوم : اصول اولیه مهاجرات
قسمت چهارم : نقش وکیل در مهاجرت
بخش سوم : مشکل مهاجرت و راه حل آن
فصل دوم : مهاجرت به سایر کشورها
گفتار اول : روش های اقدام برای مهاجرت
بخش اول : ازدواج
قسمت اول : انواع مهاجرت از طریق ازدواج
1-ازدواج
2-نامزدی
قسمت دوم : مزایا و معایب
1-مزایای ویزای ازدواج و نامزدی
2-معایب ویزای ازدواج و نامزدی
بخش دوم : سرمایه گذاری
قسمت اول : مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
قسمت دوم : معایب ویزای سرمایه گذاری
بخش سوم : کاری
قسمت اول : ویزای کاری
قسمت دوم : مزایا و معایب ویزای کاری
1-مزایای ویزای کاری
2-معایب ویزای کاری
بخش چهارم : گرین کارت
قسمت اول : ویزای گرین کارت
قسمت دوم : مزایا و معایب گرین کارت
1-مزایای ویزای گرین کارت
2-معایب ویزای گرین کارت
بخش پنجم : تحصیلی
قسمت اول : ویزای تحصیلی
قسمت دوم : مزایای ویزای تحصیلی
گفتار دوم : روش های مهاجرت چند کشور
بخش اول : انواع روش های مهاجرت به کانادا
قسمت اول : مهاجرت به کانادا از طریق روش حرفه و تخصص
1-مهاجرت از طریق روش حرفه و تخصص فدرال
1-1-شرایط مهاجرت از طریق روش حرفه و تخصص فدرال
1-2-نحوه امتیازات مهاجرت از طریق روش حرفه و تخصص فدرال
2- مهاجرت از طریق روش حرفه و تخصص کبک
قسمت دوم : مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری
1-مهاجرت از طریق سرمایه گذاری فدرال
2-مهاجرت به روش سرمایه گذاری کبک
قسمت سوم : مهاجرت به کانادا به روش کارآفرینی
1-مهاجرت به روش کارآفرینی فدرال
2-مهاجرت از طریق کارآفرینی کبک
قسمت چهارم : مهاجرت به کانادا از روش خود اشتغالی
1-مهاجرت از طریق خود اشتغالی فدرال
2-مهاجرت از روش خود اشتغالی کبک
قسمت پنجم : مهاجرت به کانادا از روش استان های خاص
قسمت ششم : مهاجرت به کانادا از روش خویشاوندی و اسپانسری همسر
قسمت هفتم : مهاجرت به کانادا از طریق ویزای دانشجویی کانادا
قسمت هشتم : مهاجرت به کانادا از طریق ویزای کار کانادا
بخش دوم : انواع روش های مهاجرت به استرالیا
قسمت اول : ویزای اقامت دائم
قسمت دوم : ویزای اقامت موقت قابل تبدیل به ویزای اقامت دائم
قسمت سوم : ویزای کار
قسمت چهارم : ویزای سرمایه گذاری
قسمت پنجم : ویزای تحصیلی
بخش سوم : انواع روش های مهاجرت به آمریکا
قسمت اول : ویزای تحصیلی
قسمت دوم : ویزای کاری
قسمت سوم : ویزای سرمایه گذاری
قسمت چهارم : گرین کارت
1-ویزای گرین کارت
2-انواع ویزای 1-EB
2-1-شرایط دسته افراد دارای توانایی فوق العاده
2-2-اساتید و محققان ممتاز
2-3-مدیر شرکت های چند ملیتی
قسمت پنجم: ویزای توریستی
منابع

فصل اول : کلیات
مهاجرت یکی از مسائل ملموس در جامعه امروز ماست. یکی از مهم ترین عناصر موجود در پدیده مهاجرت، رویکرد فردگرایانه است. فرد احساس می کند دیگر نمی تواند جامعه خودش (که در آن متولد شده ) را تحمل کند. صرف نظر از بخش بسیار اندکی از مهاجران که در کشور خودشان با مشکل مواجه اند. قریب به اتفاق آنها به بهانه های مختلف و به واسطه عاقبت طلبی فردگرایانه، به جای ایجاد فضای مطلوب در جامعه خویش به دنبال استفاده از ظرفیت های جوامع دیگر است. فصل اول از دو گفتار تشکیل شده در گفتار اول، به انواع مهاجرت و در گفتار دوم، به تعریف و اصول مهاجرت می پردازیم.
 
گفتار اول : انواع مهاجرت
مهاجرت بر دو نوع قدیمی و نوین تقسیم می شود. گفتار اول شامل دو بخش است که در بخش اول از مهاجرت قدیمی و در بخش دوم از مهاجرت نوین بحث می کنیم.

بخش اول : مهاجرت قدیمی
مهتجرت های قدیمی را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: اولین مهاجرت به 70 هزار سال پیش برمی گردد. در 65- 70 هزار سال ما قبل تاریخ انسان ها با عبور از باب مندب، قاره آفریقا را ترک کنند و سپس 55 تا 60 هزار سال پیش از طریق تنگه هرمز وارد ایران شدند. دومین دور مهاجرت اصلی انسان از 7 تا 15 هزار سال پیش بوده است. سومین دور مهاجرت اصلی انسان، که به تمدن نجوم و فلز و تقویم و جغرافیا دست پیدا کرده بودند، آنها با دانش اقدام به مهاجرت کردند. چهارمین و آخرین دور مهاجرت کلی انسان، در نیمه دوم هزاره هفتم خورشیدی ایرانی بود که به قاره آمریکا رفتند.

بخش دوم : مهاجرت نوین
تمام شواهد و تأثیرات حکومت جهانی آمریکا حاکی از آن است که حرکت و مهاجرت های نوین افراد در قرن 21، چه به شکل داوطلبانه و چه به صورت اجباری در مقیاس عظیمی صورت خواهد گرفت. مهاجرت افراد تا این حد جهانی نبوده است و این حقیقت انکارناپذیر ناشی از تفاوت های اقتصادی، اجتماعی و همچنین به دلیل سهولت و سرعت ارتباطات است. یقینا این پدیده عواقب جدیدی به همراه خواهد داشت. در گذشته ها و طول تاریخ، بشر مهاجرت های زیادی داشته است. اما این مهاجرت ها قومی و طایفه ای بوده و کمتر انفرادی و یا خانوادگی بوده است.
وقتی از مهاجرت های امروزی سخن می گوییم، منظورمان انتقال افراد از یک کشور به کشور دیگری، جهت استقرار و ریشه دواندن در آن کشور است. این به منزله جدایی از کشور تولد است و همچنین تلاشی جهت پیوند و برخوردن در یک مکان غریب که در آن انسانهایی زندگی می کنند، که با کشور تولد فرد مهاجر از هر لحاظ منجمله، آداب و رسوم، زبان و گویش، متفاوت هستند. در هرحال تجربه ای است که مانند سوگواری می باشد.مهاجر است که احتمال دارد از غم موطن فراموش شده اش از دنیا برود.
بخش دوم شامل دو قسمت است که قسمت اول از انواع مهاجرت نوین و قسمت دوم از انواع مهاجرت بین المللی بحث می کند.

قسمت اول : انواع مهاجرت نوین
به طور کلی دو نوع مهاجرت وجود دارد: یکی داوطلبانه و دیگری غیر داوطلبانه. ولی تقسیم بندی های زیر را هم برای مهاجرت کرده اند.
1-مهاجرت های الف : طبیعی یا عادی و ب:  بی رویه یا کنترل نشده سخن به میان می آورند که آیا مهاجرت افراد برنامه ریزی شده و منظم است یا بی برنامه و غیر منظم ، و از سوی دیگر اینکه آیا مهاجرت به عنوان یک پدیده عادی و بهنجار مطرح است یا مرضی و نابهنجار.
2- گونه دیگر طبقه بندی مهاجرت؛ در این مورد پنج نوع مهاجرت اصلی تشخیص می دهد: ابتدائی، اجباری، غیر اختیاری، اختیاری و جمعی.
مهاجرت ابتدائی کوچ سرگردانان مانند شکارگران، گردآورندگان خوراک و شبانکارگان را در برمی گیرد. مهاجرت اجباری به انتقال یا جا به جائی مردم به وسیله دولت اشاره دارد. در مهاجرت غیر اختیاری، مهاجرت قدرت تصمیم دارند ولی بنا به عللی وادار به مهاجرت می شوند.  مهاجرت اختیاری معمولاً به تحرک افرادی که انگیزه یافتن چیزهای تازه، حادثه جوئی و بهبود زندگی دارند اطلاق می شود. و مهاجرت جمعی زمانی صورت می گیرد که به شکل یک شیوه و الگوی گروهی باشد.
3- زمان مهاجرت: از این نظر، دو نوع مهاجرت دیده می شود: کوتاه مدت (موقت) و بلند مدت (دایمی یا برای مدت زیاد)
4- مسافت طی شده: از این دیدگاه دو نوع مهاجرت وجود دارد: مهاجرت های نزدیک و مهاجرت های دور.
5- خواست مهاجرین: دو نوع مهاجرت دیده می شود: مهاجرت ارادی و خود خواسته که معمولاً به صورت انفرادی برای بهبود زندگی و یافتن کار صورت می گیرد، مهاجرت اجباری که به صورت انفرادی یا جمعی به دلیل ضرورت های اقتصادی، سیاسی و غیره انجام می پذیرد.
6- قلمرو سیاسی: در رابطه با حدود ملی و سیاسی یک کشور به دو نوع مهاجرت برخورد می کنیم: داخلی و خارجی.
مهاجرت های داخلی در سه سطح مورد مطاله قرار می گیرند: شهر به شهر، روستا به شهر، روستا به روستا. مهاجرت های خارجی در سه لایه دیده می شوند: منطقه ای، دورن قاره ای، میان قاره ای. هرگاه سرزمین مورد بحث کشور مستقلی باشد، عبور از مرزهای آن را مهاجرت بین المللی خوانند. مهاجرت در داخل یک کشور، یعنی حرکت از یک قسمت کشور به قسمت دیگر آن را مهاجرت داخلی یا درون مرزی می خوانند.

قسمت دوم : انواع مهاجرت بین المللی
مهاجران به چهار گروه تقسیم می شوند: 1-مهاجران دایمی 2- مهاجران در جستجوی کار 3- مهاجران غیرقانونی و بدون مجوز 4- آوارگان جنگی و سیاسی و پناهندگان
محل خروج مهاجران را (مبدأ) و محل ورود آن را (مقصد) مهاجرت گویند. مهاجرت به اعتبار مبدأ را (برون کوچی) و به اعتبار مقصد (درون کوچی) و منطقه مبدأ مهاجرت را (مهاجر فرست) و مقصد آن را (مهاجر پذیر) می نامند.

گفتار دوم : تعریف و اصول مهاجرت و مشکل مهاجرت
گفتار اول شامل دو بخش است که در بخش اول به تعریف مهاجرت، در بخش دوم به اصول مهاجرت و در بخش سوم به مشکل مهاجرت و راه حل آن می پردازیم.

بخش اول : تعریف مهاجرت و وجه اشتراک مهاجرت ها
بخش اول، شامل دو قسمت است که قسمت اول به تعریف مهاجرت و قسمت دوم به وجه اشتراک مهاجرت ها می پردازد.

قسمت اول : تعریف مهاجرت
مهاجرت در مفهوم جابه جایی و انتقال جمعیت در مکان یا تحرک جغرافیایی جمعیت استعمال می شود.
مهاجرت به معنای عام کلمه عبارت است از؛ ترک سرزمین اصلی و سکونت در سرزمین دیگر به طور موقت یا دایم، و مهاجرت به معنای خاص آن عبارت است از؛ نقل مکان انفرادی یا جمعی انسان ها با تغییر محل اقامت به طور دایم یا برای مدتی طولانی (بیش از یکسال)
مهاجرت در معنای عام شامل مهاجرت های موقت روزانه، مهاجرت های فصلی برای کار، مهاجرت های میان مدت و بلند مدت و مهاجرت دایمی می گردد، اما دو گونه نخست در تعریف خاص مهاجرت داخل نمی شوند.
در جمعیت شناسی، به کسی که محل اقامت فعلی و محل تولد او یکی نباشد مهاجر اطلاق می شود. در این تعریف مدت مهاجر بودن را ده سال در نظر می گیرند.
مهاجرت، در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ کردن افراد از یک ملیت، کشور به کشور دیگر، که در آنجا شهروند نیستند، محسوب می شود.
توریستها و بازدیدکنندگان موقتی و کوتاه مدت به عنوان مهاجرت شناخته نمی شوند، اما با وجود این، مهاجرت فصلی کارگران و نیروی کار (به طور نمونه برای مدت کمتر از یک سال) اغلب به عنوان شکلی از مهاجرت بحساب می آیند.
شهروندی و تابعیت یک کشور و ملیت آن، به یک نفر خارجی و بیگانه حق اقامت در این کشور و منطقه می داد، ولی اقامت بخاطر مهاجرت منوط به شرایط بود که توسط قانون مهاجرت تعیین می شود. مهاجرت بدون تأیید رسمی می تواند طبق این قوانین یک خلاف تلقی بشود.کشورهای مهاجرپذیر نیز از نیروی کار مهاجران نفع می برند.

قسمت دوم : وجه اشتراک مهاجرت ها
در قسمت دوم از موقعیت های مشترک مهاجران، موقعیت کسانی که پشت سر می مانند وموقعیت آنانی که مهاجر را می پذیرند، بحث می کنیم.

1-موقعیت های مشترک مهاجران
در انواع مهاجرت ها به هر دلیلی که باشد یک وجه اشتراک وجود دارد و آن پشت سر گذاشتن یک روزمرگی و یک فرهنگ اصیل متعلق به یک گروه است. زمانی که ما نسبت به موضوعی آگاهی پیدا می کنیم، دیگر راه بازگشتی وجود ندارد. آگاهی ما را وادار به ترک سرزمین آشنای اجدادمان می کند، و ما را به سرزمین ناشناخته ای کوچ می دهد.
مهاجران با یکسری موقعیت های مشترک روبرو می شوند: 1-نقطه عطف بیرونی از بین می رود و تأثیر عمیقی روی شخص می گذارد. 2- یک تضاد بین وفق دادن و مقاومت در برابر مکان جدید پدیدار می گردد. از طرفی مهاجر خواستار سازگاری با محیط جدید است، و از طرفی احساس می کند که اگر با محیط جدید آمیخته شود، اصالت و هویت خود را از دست می دهد. فرهنگ کهن آن دو را به شکل مجزا در درون خویش نگاه می دارد. 3- تجربه معمول دیگر انواع اضطراب هایی هستند، که توسط فرد مهاجر تجربه می شوند. این اضطراب ها عبارتند از : الف : اضطراب مبهوت کننده به دلیل عدم توانایی تمایز نوین از کهن. ب : اضطراب تعقیب و آزار زمانی که فرهنگ نوین تهدید آمیز تلقی شود. ج : اضطراب افسردگی ناشی از غم ازدست دادن بخشی از خود و اشیا از دست رفته که باز نخواهد گشت. 4- بعضی از مکانیزم های دفاعی خاص افرادی هستند که مهاجرت می کنند. از جمله الف: نفی و انکار؛ فرد سعی می کند به خود بقبولاند که چیزی را از دست نداده. ب: سرکوبی و فراموشی وقایع و افرادی که از دنیای کهن بوده اند. ج: دلهره اینکه کس دیگری جایمان را بگیرد. 5- گسستگی: که یکی از دومکان خوب و دیگری بد تلقی می شود، محیط جدید ایده الیزه (آرمانی) شده و قدیمی بدنام می شود. 6- آرمانی ساختم سرزمین از دست رفته و موعود. 7- از دیگر تجربیات مهاجرین تغییر ماهیت است. فردی که مهاجرت می کند، ساختار روانش دچار تخریب می شود. او حس می کند که تغییر کرده است و برای شناختن خودش دچار مشکل می گردد. 8- حسرت گذشته (نوستالژی): مهاجرت یعنی ترک سرزمین مادری. مکانی که شخصیت مان در آن شکل گرفت.سرزمین مادری با سرزمین نامادری جایگزین می گردد و این سرزمین نامادری می تواند خوب باشد. مهاجر را آزار و اذیت کند. 9-حس تعلق با مهاجرت آسیب می بیند، احساس تعلق به محیط جدید برای مهاجر وجود ندارد. 10- تنهایی نیز حضور خود را تحمیل می کند. 11- زبان: اگرچه مهاجر زبان جدید را فرا می گیرد، اما در اکثریت مواقع حداقل با لهجه صحبت خواهد کرد. 12- اماکن محیط مبدأ اهمیت ویژه ای به خود می گیرند، و منشأ دلتنگی می شوند. 13- آداب و رسوم مکان مبدأ برای مهاجر اهمیت خاص پیدا می کنند، اگرچه وی زمانی که آنجا زندگی می کرد، در قید و بند این آداب و رسوم شود. 14- اشیا برای مهاجر از اهمیت خاصی برخوردارند،. مهاجر اشیا خاص را با خود به محیط مهاجرت می آورد، اشیایی که رابط بین محیط مبدأ و محیط نو هستند.

2- موقعیت کسانی که پشت سر می مانند.
کسانی که پشت سر می مانند نیز به واسطه خلع ایجاد شده، با رفتن مهاجر گریبانگیر عواقبی می شوند. آنانی که باز می مانند نیز دچار سوگواری می شوند. وکسی که می ماند 1-ممکن است نسبت به دیگری حسادت کند و درباره زندگی جدید او خیال پردازی کرده و حس کند که دیگر زندگی کردن برای خودش میسر نیست. 2-حس می کند دسترسی به آزادی و تجارب جدید ندارد.

3-موقعیت آنانی که مهاجر را می پذیرند.
از طرفی دیگر آنانی که مهاجر را می پذیرند نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. 1-از طرفی ممکن است هیجان زده شوند به امید اینکه ایده های جدیدی را دریافت خواهند کرد و 2-از طرفی هویت جدید مهاجر ممکن است حس خطر و مزاحمت درشان بوجود آورد.

بخش دوم : اصول مهاجرت
بخش دوم شامل چهار قسمت است که در قسمت اول از عواملی که سبب یک مهاجرت تقریبا موفقیت آمیز می شوند، در قسمت دوم از شرایط مهاجرت، در قسمت سوم از اصول اولیه مهاجرات و در قسمت چهارم از نقش وکیل در مهاجرت بحث می کنیم.

قسمت اول : عواملی که سبب یک مهاجرت تقریبا موفقیت آمیز می شوند.
1-اولین عامل: این است که آیا تصمیم به مهاجرت اختیاری و اجباری بوده است، (مهاجرت یا تبعید). اگر اختیاری بوده است، فرد در جستجوی زندگی بهتر قدم برداشته است. اما اگر اجباری بوده، فرد در جهت زنده ماندن و فرار از یک خطر، بدون تصور زندگی بهتر این گام را بر می دارد. 2- سن مهاجر، برای افراد مسن وفق دادن خود با محیط جدید مشکل تر از بچه هاست. در نوجوانان مهاجرت می تواند واقعه آسیب زایی باشد. 3- قابلیت تحمل جدایی ها. 4- شدت وابستگی و علاقه به مبدأ 5- کسانی که در مقصد با آنان آشنا می شوند. 6- آیا مهاجرت انفرادی و یا گروهی بوده است. 7- انتقال دائم یا موقت 8-فرصت برنامه ریزی مهاجرت یا عدم آن، از جهت تماس و ارتباط با افرادی است که آنان را ترک خواهد گفت و خود را در محیطی دیگر با یک زندگی نوین تصور کند. 9- مشخصات و نزدیکی محل مهاجرت 10- احتمال و امکان بازگشت یا عدم آن.

قسمت دوم : شرایط مهاجرت
مهمولاً کودکان و نوجوانان و سالمندان بیشتر در معرض اثرات مخرب قرار خواهند گرفت. برای همین برای یک مهاجرت موفق رعایت شرایط زیر بسیار راهگشا است.
1.نقشه راه، (برنامه ریزی کنید) مهاجر موفق براساس برنامه زمان بندی شده و رعایت قوانین کشور خود و کشور مقصد به سمت هدف گام برمی دارد.
2.(مرحله شناخت کشور مقصد) تمام رفتارهای ما در قالب کردار، گفتار، پندار و اندیشه در هر سن حاصل آموخته های ما در میهن است. طبیعی است که اگر نوع و تعدد فرهنگی را در دنیا شاهد هستیم بدلیل پارامترهای مختلفی است که هر کشور را فارغ از مرزبندی سیاسی متفاوت می سازد. براین اساس ماهیت فرهنگ و رفتار افراد یکسان نبوده و متفاوت است. ضروری است که مهاجر شناخت کافی و همه جانبه از کشور مقصد خود داشته باشد. شناخت کامل، شامل تمامی ابعاد و زوایای طبیعی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی،نظامی، اجتماعی، فرهنگی و ... است. عدم شناخت شاید تأثیر چندانی بر امور روزمره و کسب موفقیتهای ما نداشته باشد. اما به خاطر داشته باشید عدم آگاهی کامل ممکن است مشکلات متعدد را بوجود آورده و در عدم کسب موفقیت تأثیر مستقیم خواهد داشت.

قسمت سوم : اصول اولیه مهاجرات
روند مصاحبه می تواند برای بسیاری از موکلین تجربه دلهره آور باشد. این اضطراب از آن جهت قابل درک است که تصمیم مأمور تنها به طور بالقوه می تواند تأثیر عظیمی در آینده موکل داشته باشد.
به یاد داشته باشید، کار افسر مسئول مصاحبه این است که به کشف تقلب بپردازد. در نتیجه حتی یک دروغ کوچک می تواند به طور بالقوه تأثیر بسیار منفی روی پرونده شما داشته باشد. مصاحبه به طور کلی از یک الگوی از پیش تنظیم شده پیروی نمی کند. آنها مورد به مورد انجام می شوند و پیش بینی سناریو دقیق تقریباً غیر ممکن است. بهترین کاری که می توانید برای اطمینان از یک مصاحبه موفقیت آمیز انجام دهید این است که به اندازه کافی خود را برای مصاحبه آماده کنید. برای آماده شدن، شما باید آنچه افسر مهاجرت به دنبال آن در پرونده شماست بداند. اولین قانون این است که سوابق و حقایق خود را بدانید.
اگر بخواهیم شما را راهنمایی و مشاوره در خصوص فرآیند مصاحبه نماییم چند چیز که باید به خاطر داشته باشید عبارتند از:
1-اگرچه شما ممکن است یک وکیل برای آماده سازی پرونده خود استخدام کرده باشید این مهم است که شما هر صفحه از تمام برنامه های خود را از جمله مدارک حمایت کننده از قبیل اظهارنامه، بیانیه ها، عکس و غیره را مرور کنید. 2- اسناد خود را برای ارائه در هر مصاحبه آماده کنید. یک پوشه از اصل اسناد خود به همراه کپی آنها را با خود داشته باشید. 4- اگر شما انگلیسی را خیلی خوب صحبت نمی کنید می توانید درخواست کنید یک مترجم در طول مصاحبه همراه شما باشد. 5- سروقت در مصاحبه حاضر شوید. حداقل 30 دقیقه قبل از زمان معین شده در مصاحبه حاضر شوید. 6- هرگونه سلاح، اشیاء تیز و یا هر نوع اشیاء مضر را با خود همراه نبرید. 7- هر سندی که در مصاحبه نامه قید شده است با خود همراه داشته باشید. 8--صادق باشید و حقیقت را بگویید. توجه داشته باشید دروغ گفتن به خدمات مهاجرت جرم است و در اغلب موارد نتیجه معکوس روی مشتریان خواهد داشت. اگر شما چیزی را به یاد نمی آورید جواب ساختگی ندهید، می توانید بگویید که مطلب را به یاد ندارید. 9-فقط به سؤال پرسیده شده پاسخ بدهید. اطلاعات بیش از حد می تواند به آسانی ذهن مأمور را از هدف اصلی اش که ارزیابی این است که آیا شما سزاوار به دست آوردن منافع مهاجرت هستید یا خیر، منحرف سازد. 10-نحوه لباس پوشیدن. لباس رسمی همیشه مناسب است.با این حال مطمئن شوید شما لباس راحت به تن دارید. 11-هرگز به قوانین مهاجرت بی احترامی نکنید. در موارد نادری ممکن است شما با قوانین بسیار سخت مهاجرت مواجهه شوید. در چنین شرایطی تنها توصیه من به شما این است که صبور باشید و تحت هیچ شرایطی از کوره در نروید. بنابراین، به افسر مهاجرت بی احترامی نکنید، هرچند رفتار وی ناشایست باشد. 12-هیچ ترسی به خود راه ندهید. در حالی که روند مصاحبه می تواند به بازداشت یا رد درخواست منجر شود، شما مورد شکنجه قرار نمی گیرید و یا در معرض آسیب های غیر ضروری قرار نمی گیرید. اجازه ندهید که ترس شما بر فضای مصاحبه غلبه کند. 13-همراه داشتن یک وکیل برای کمک به شما. به یاد داشته باشید یک وکیل نه تنها مشاور شما بلکه یک مأمور دادگاه نیز هست. او باید صادق و راستگو باشد و در عوض شما باید صادقانه با او برخورد کنید. این ضروری است که شما حقیقت را به وکیل خود بگویید.

قسمت چهارم : نقش وکیل در مهاجرت
داشتن شرایط امتیازی به تنهایی تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت پرونده مهاجرت شما نمی باشد. دولت کانادا صراحتاً اعلام کرده است که افسران مهاجرت حق دارند پرونده هایی را که دارای امتیاز کافی هستند را نیز رد کنند.همیشه اکثر افرادی که توسط متخصصین دانا و با تجربه مهاجرت اقدام کرده بودند، مورد قبول قرار می گرفت.
وکلا می توانند در مسائل زیر کمک کنند: 1-آماده سازی اسناد شما با دقت کافی. 2-حصول اطمینان از اینکه به هر گونه مسائل پیش بینی شده به طور مناسب رسیدگی می شود. 3--آماده سازی شما برای مصاحبه. 4-در کنار شما بودن در مصاحبه برای جلوگیری هر نوع سوء استفاده. 5--شاهد بودن برای موارد سوء استفاده. 6-جلوگیری از اتفاقات ناگوار بالقوه در مصاحبه.

بخش سوم : مشکل مهاجرت و راه حل آن
کشور یونان یکی از کشورهای پر مهاجر است. در عین حال این کشور دومین کشور ضد مهاجر در جهان خوانده شده است. شمار مهاجران افغان که در یونان
به سر میبرند به 40 هزار نفر میرسد. بر اساس اطلاع برخی از منابع خبری، از این مجموع حدود 200 نفر دارای اقامت رسمی میباشد. بقیه به صورت قاچاق زندگی میکنند. در همین حال شمار زندانیان افغان در این کشور 670 تن گزارش شده است که 30 زن و 23 طفل نیز در میان آنها شامل میباشند. منابع رسمی از شکنجه زندانیان توسط زندانبان یونان خبر می دهند. همچنین گفته میشود مهاجران افغان در یونان وضعیت ناگورای دارند. اغلب در روی سرکها، میان
قفسه ها، زیر موترهای باری و در پارکها شب و روزشان را به سر میبرند.
نکته ی مهم تنها رسیدگی به امور مهاجران در یونان یا سایر ممالک نیست بلکه مهمترین نکته این است که از افزایش مهاجرتها جلوگیری به عمل آید. مشکل مهاجران به صورت اساسی زمانی حل میشود که هیچ بهانه ای برای ترک وطن برای هیچ انسانی باقی نماند. بهبود وضعیت معیشتی، امنیت و رفاه اجتماعی تنها راه حل اساسی برای مشکل مهاجرت است.

فصل دوم : مهاجرت به سایر کشورها
فصل دوم شامل دو گفتار است در گفتار اول از روش های اقدام برای مهاجرت و در گفتار دوم به روش های مهاجرت چند کشور می پردازیم.

گفتار اول : روش های اقدام برای مهاجرت
اکثر افرادی که قصد مهاجرت  دارند مایلند که راحت ترین، کم هزینه ترین، زود بازده ترین و ایمن ترین راه را انتخاب کنند. افراد مهاجر گزینه های متفاوتی پیش رو دارد. در زیر انواع مهاجرت را ذکر می کنیم. در این گفتار، به بحث مهاجرت از طریق ازدواج، سرمایه گذاری، کاری، گرین کارت، تحصیلی می پردازیم.

بخش اول : ازدواج
در این بخش از انواع مهاجرت از طریق ازدواج و مزایا و معایب آن می پردازیم.

قسمت اول : انواع مهاجرت از طریق ازدواج
در مهاجرت از طریق ازدواج از دو طریق ازدواج و نامزدی ممکن است که در زیر از هر کدام از انها بحث می کنیم.

1-ازدواج
کسانی که می خواهند از طریق ازدواج اقدام کنند باید آن شخصی را که در نظر دارند شهروند آن کشور باشد و پاسپورت آن کشور را داشته باشد و حتما مدرکی دال بر اینکه این دو نفر با هم همسر هستند داشته باشند.( به عنوان مثال عقدنامه)

2-نامزدی
افرادی که می خواهند از طریق نامزدی اقدام کنند پروسه کاریشان شبیه به ازدواج می باشد. این افراد باید آن شخصی را که در نظر دارند شهروند آن کشور باشد و نیز حتما مدرکی دال بر اینکه این دو نفر یک دوره زمانی را باهم بوده اند داشته باشند.(مثل یک قطعه عکس)

قسمت دوم : مزایا و معایب
در این قسمت از مزایا و معایب ویزای ازدواج و نامزدی بحث می کنیم.

1-مزایای ویزای ازدواج و نامزدی
در این نوع ویزا فرد نیازمند هیچ شرط خاصی نیست وصرفا با داشتن یک شخص که شهروند آن کشور باشد که قصد ازدواج با او را دارد میتوان اقامت یک کشور را اخذ نمود.

2-معایب ویزای ازدواج و نامزدی
معمولا افراد کیس مورد نظری که شهروند یک کشور اروپایی باشد را در نظر ندارند.

بخش دوم : سرمایه گذاری
در این بخش از مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و معایب آن می پردازیم.

قسمت اول : مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
گرفتن ویزای سرمایه گذاری شرایط ویژه ای دارد، این ویزا مناسب افرادی است که می خواهند یک سرمایه نسبتا بزرگی را وارد یک کشور بکنند. معمولا این افراد باید مبلغ مشخصی را برای یک مدت در یکی از حسابهای آن کشور ذخیره کنند

قسمت دوم : معایب ویزای سرمایه گذاری
از معایب این نوع ویزا این است که افراد برای مهاجرت به یک کشور و اخذ اقامت آن کشور باید هزینه ی زیادی را متقبل شوند و در عین حال از اقتصاد و وضع بازار آن کشور اطلاع خاصی ندارند.

بخش سوم : کاری
در این بخش از مهاجرت از طریق کاری و مزایا و معایب آن می پردازیم.

قسمت اول : ویزای کاری
 افرادی که می خواهند از طریق ویزای کاری اقدام کنند باید از کشوری که مد نظرشان می باشد باید دعوتنامه کاری از یک کارفرما داشته باشند.

قسمت دوم : مزایا و معایب ویزای کاری
در این قسمت از مزایا و معایب ویزای کاری بحث می کنیم.

1-مزایای ویزای کاری
از مزایای ویزای کاری میتوان به این نکته اشاره نمود که چون این افراد صرفا جهت کار درکشور مورد نظر اقدام میکند تمام وقت اجازه کار دارند و همچنین
هزینه های اضافی دیگری ندارد من جمله: هزینه تحصیل.

2-معایب ویزای کاری
چون اکثر کشورهای دنیا شرایط سختی را برای ویزای کاری در نظر گرفته اند معمولا افراد نمیتوانند از اینطریق اقدام نمایند

بخش چهارم : گرین کارت
در این بخش از مهاجرت از طریق گرین کارت و مزایا و معایب آن می پردازیم.

قسمت اول : ویزای گرین کارت
بعضی از کشورها هستند که به دلایل خاص حکومتی از طریق دادن گرین کارت به افراد خارجی اقامت می دهند. یکی از این دلایل می تواند کمبود جمعیت یا کمبود نیروی متخصص باشد. افرادی که از طریق گیرین کارت اقدام می کنند و موفق به گرفتن ویزا می شوند دارای تمام مزایای شهروندی آن کشور خواهند بود.

قسمت دوم : مزایا و معایب گرین کارت
در این قسمت از مزایا و معایب گرین کارت بحث می کنیم.

1-مزایای ویزای گرین کارت
کسانی که از طریق اخذ گرین کارت اقدام میکنند از همان ابتدا امتیازات یک شهروند را دارا می باشند.

2-معایب ویزای گرین کارت
چون کشورهایی که از طریق گرین کارت مهاجر میپذیرند معمولا شرایط سختی را در نظر میگیرند اکثر افرادی که مایلند از این طریق اقدام کنند شرایطش را دارا نمیباشند.

بخش پنجم : تحصیلی
در این بخش از مهاجرت از طریق ویزای تحصیلی و مزایای آن می پردازیم.

قسمت اول : ویزای تحصیلی
یکی از راههای مهاجرت و اخذ اقامت اروپا و سایر کشورهای جهان مهاجرت از طریق پذیرش تحصیلی می باشد. بهتر است کشوری را برای تحصیل انتخاب کنند که اجازه کار داشته باشند.تنها کشوری که به همراه اجازه کار میدهد کشور انگلستان می باشد که به صورت تمام وقت اجازه کار را می دهند. بهتر است برای کشوری اقدام نمایند که اولا رتبه دانشگاهی آن کشور رتبه بالای در سطح جهان باشد، دوما حتی الامکان هزینه تحصیل در آن کسور رایگان باشد.

قسمت دوم : مزایای ویزای تحصیلی
تقریبا تمام افرادی که می خواهند مهاجرت کنند شرایطشان برای مهاجرت از این طریق محیا میباشد یکی از خصوصیات خوب این نوع ویزا این است که افرادی از این طریقه اقدام میکنند اغلب اجازه کار دارند و همچنین بعد از پایان تحصیلشان در صورت داشتن کار میتوانند ویزای تحصیلیشان را به ویزای کاری تبدیل کنند و بعد از این که چند سال به دولت مربوطه مالیات بپردازند میتواند برای اقامت دائم اقدام کنند و همچنین از مزایای دیگر این نوع ویزا این است که افرادی که از یک کشور اروپایی مدرک تحصیلی میگیرند شرایط کاری خوبی در آن کشور یا سایر کشورهای دیگر دنیا را دارند همچنین اگر برای ادامه تحصیل در دانشگاههای برتر دنیا اگر بخواهند پذیرش بگیرند شانس بالایی خواهند داشت. باتوجه به تجربیات کاری وکلا و همچنین مهاجرینی که در گذشته اقدام نموده اند بهترین راه برای مهاجرت,مهاجرت از طریق تحصیل میباشد. از میان کشورهایی که دانشگاههای معتبری در سطح جهان دارند میتوان این کشورها را نام برد: آمریکا,انگلستان,اتریش. کشور آمریکا معتبر ترین دانشگاهای دنیا را داردکشور انگلستان شرایط تحصیل و زندگی بسیار عالی را دارد افرادی که از این کشور فارغ التحصیل میشوند در اکثر دانشگاههای برتر دنیا پذیرفته میشوند کشور اتریش دارای دانشگاههای معتبری در سطح جهان میباشد که رنک دانشگاهی 18 تا 20 دنیا را دارد و تحصیل در این کشور رایگان میباشد و همچنین این کشور اجازه 20 ساعت کار در هفته را به مهاجران میدهد و پس از پایان تحصیلات اگر فرد ویزای تحصیلی را به ویزای کاری برگرداند میتواند از این طریق برای اقامت دائم این کشور اقدام کنند.

گفتار دوم : روش های مهاجرت چند کشور
این گفتار شامل سه بخش است در بخش اول از انواع روش های مهاجرت به کانادا، دربخش دوم از انواع روش های مهاجرت به استرالیا و در بخش سوم از انواع روش های مهاجرت به آمریکا بحث می کنیم.

بخش اول : انواع روش های مهاجرت به کانادا
برای مهاجرت به کانادا و اقامت در این کشور بیش از 60 روش مهاجرتی وجود دارد.  ما در اینجا معمول ترین روشهای مهاجرت به کانادا را ذکر می کنیم. در این بخش در قسمت اول از مهاجرت به کانادا از طریق روش حرفه و تخصص، در قسمت دوم از مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری ، در قسمت سوم مهاجرت به کانادا به روش کارآفرینی، در قسمت چهارم از مهاجرت به کانادا از روش خود اشتغالی، در قسمت پنجم از مهاجرت به کانادا از روش استان های خاص، در قسمت ششم از مهاجرت به کانادا از روش خویشاوندی و اسپانسری همسر، در قسمت هفتم از مهاجرت به کانادا از طریق ویزای دانشجویی کانادا و در قسمت هشتم از مهاجرت به کانادا از طریق ویزای کار کانادا بحث می کنیم.

قسمت اول : مهاجرت به کانادا از طریق روش حرفه و تخصص
در قسمت اول از مهاجرت از طریق روش حرفه و تخصص فدرال و مهاجرت از طریق روش حرفه و تخصص کبک می پردازیم.

1-مهاجرت از طریق روش حرفه و تخصص فدرال
مهاجرت ویژه افراد تحصیل کرده با سابقه کار بیش از یک سال که در 29 گروه مشاغل مورد نیاز کشور کانادا قرار گیرند.

1-1-شرایط مهاجرت از طریق روش حرفه و تخصص فدرال
متقاضیان باید یک از شرایط زیر را دارا باشند: 1.حداقل یک سال سابقه کار در یکی از مشاغل مورد نیاز روش تخصصی فدرال در سال 2014 2. درخواست کار معتبر از یک کارفرمای کانادایی. 3. تکمیل دوره دکترا در کانادا و با گذراندن حداقل دو سال تحصیلی از 4 سال دوره دکترا در یکی از دانشگاههای رسمی کانادا.

1-2-نحوه امتیازات مهاجرت از طریق روش حرفه و تخصص فدرال
متقاضی جهت دریافت ویزای دایم از این روش نیاز به کسب 67 امتیاز دارد که بر اساس معیارهای ذیل امتیاز بندی می شود. تحصیلات: حداکثر امتیاز 25، سطح زبان انگلیسی/ فرانسه: حداکثر امتیاز 28 ، سابقه کاری: حداکثر امتیاز 15 ، سن: حداکثر امتیاز 12 ، درخواست کار از کانادا: حداکثر امتیاز 10 ، قابلیت سازگاری: حداکثر امتیاز 10
متقاضی روش نیروی متخصص فدرال، علاوه بر کسب حداقل 67 امتیاز باید بتواند خود و همراهان خود را از لحاظ مالی در کانادا تأمین کند.

2- مهاجرت از طریق روش حرفه و تخصص کبک
مهاجرت ویژه افراد تحصیل کرده با سابقه کار بیش از شش ماه است.  پرونده های مهجراتی کبک در دو مرحله بررسی می گردند. در ابتدا پرونده به اداراه مهاجرت کبک ارسال شده و پس از قبولی در این بخش برای انجام مراحل  انجام معاینات پزشکی، سو پیشینه و صدور ویزا به اداراه مهاجرت کانادا در بخش فدرال معرفی می گردند.
یک مهاجر مجرد باید حداقل 49 امتیاز برای شروع پرونده و 55 امتیاز در زمان مصاحبه کسب نماید. برای مهاجران متأهل، حداقل امتیاز برای شروع پرونده 57 امتیاز بوده و در زمان مصاحبه 63 امتیاز می باشد. بر خلاف روش تخصصی فدرال، در گروه متخصصین کبک محدودیت شغلی وجود ندارد وکلیه متقاضیان مهاجرت که امتیازات لازم را بدست آورند، می توانند از این روش مهاجرتی اقدام نمایند. ارائه مدارک زبان برای اثبات توانایی زبان انگلیسی و فرانسه متقاضی و همسرشان در این روش مانند روش تخصصی فدرال، در ابتدای کار الزامی می باشد با این تفاوت که در روش تخصصی کبک توانایی سطح زبان محدود به مهارت های شنیداری و گفتاری می شود و نیازی به دانش نوشتن و خواندن وجود ندارد.

قسمت دوم : مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری
در این قسمت به مهاجرت از طریق سرمایه گذاری فدرال و مهاجرت به روش سرمایه گذاری کبک می پردازیم.

1-مهاجرت از طریق سرمایه گذاری فدرال
این برنامه جهت توسعه و تولید اشتغال در کانادا با جذب سرمایۀ متقاضیانی کهدارای تجربۀ تجاری، بیزینسی و یا توان مدیریتی هستند به وجود آمده است.
به عنوان یک فرد مهاجر سرمایه گذار، شما و خانواده تان می توانید با سرمایه گذاری مبلغ 800 هزار دلار کانادا به مدت 5 سال در برنامه فدرال) متقاضیان اقامت در کانادا به غیر از کبک (اقامت دائم به دست آورید. روش سرمایه گذاری فدرال توسط دولت کانادا ضمانت شده است و دولت تضمینمی دهد بعد از 5 سال پول شما به طور کامل بدون سود باز پرداخت شود. همچین این امکان برای متقاضیان روش سرمایه گذاری کانادا وجود دارد تا با پرداخت تنها 180 هزار دلار کانادا در عوض 800 هزار دلار از مزایای این روش مهاجرتی برخوردار گردند .با این تفاوت که در این صورت این مبلغ بدون بازگشت می باشد.

2-مهاجرت به روش سرمایه گذاری کبک
جهت مهاجرت به استان کبک در کانادا، مدیران و صاحبان مشاغل می توانند از روش سرمایه گذاری کبک در سریع ترین زمان و بدون دانش زبان انگلیسی و یا فرانسه اقامت دایم خویش را کسب نمایند. به عنوان یک فرد مهاجر سرمایه گذار شما و خانواده تان می توانید با سرمایه گذاری مبلغ 800،000$ کانادا به مدت 5 سال در برنامه سرمایه گذاری مهاجرت به کبک، اقامت دائم به دست آورید.
مزیت های این روش: 1-جهت مهاجرت به کبک از طریق سرمایه گذاری، متقاضی الزامی به داشتن مهارت در زمینه زبان انگلیسی و فرانسه ندارد. 2-متقاضی تعهدی در زمینه ایجاد حرفه و بیزینس نخواهد داشت. 3-اخذ اقامت دائم و بدون شرط برای متقاضی، همسر و فرزندان. 4-انجام مصاحبه در کمتر از یک سال.

قسمت سوم : مهاجرت به کانادا به روش کارآفرینی
در این قسمت به توضیح  مهاجرت به روش کارآفرینی فدرال و مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی کبک می پردازیم.

1-مهاجرت به روش کارآفرینی فدرال
 هدف از برنامه کارآفرینی جذب افراد با سابقه در زمینه تجارت و بیزینس به منظور ایجاد شغل و فرصت های شغلی در کانادا و توسعه اقتصاد این کشور می باشد. در این برنامه متقاضی باید بیزینسی را در کانا خریداری و یا تأسیس کرده که بیش 33/33% سهام آن را دارا بوده و همچنین باید نقش فعال در اداره کردن آن بیزینس داشته باشد. این بیزینس باید حداقل یک کارمند تمام وقت که دارای شهروندی کانادا می باشد را در استخدام خود درآورد.
مزیت های این روش: 1-در این روش متقاضی الزامی به داشتن مهارت در زمینه زبان انگلیسی و فرانسه ندارد. 2-اخذ اقامت برای متقاضی، همسر و فرزندان. 3-متقاضی ملزم به داشتن مدرک تحصیلی نمی باشد.

2-مهاجرت از طریق کارآفرینی کبک
در این برنامه متقاضی باید بیزینسی را در کبک خریداری و یا تأسیس کرده که بیش از 25% سهام را دارا بوده، ارزش سهم متقاضی بیش از 100،000$ کانادا باشد و همچنین باید نقش فعال در اداره کردن آن بیزینس داشته باشد. این بیزینس باید حداقل یک کارمند تمام وقت که دارای شهروندی کانادا و ساکن کبک می باشد را در استخدام خود درآورد.

قسمت چهارم : مهاجرت به کانادا از روش خود اشتغالی
در این قسمت،  مهاجرت از طریق خود اشتغالی فدرال و مهاجرت از روش خود اشتغالی کبک را توضیح می دهیم.

1-مهاجرت از طریق خود اشتغالی فدرال
خود اشتغالی فدرال روش مختص کشاورزان، ورزشکارا، نویسندگان و هنرمندان می باشد. متقاضی خود اشتغالی فدرال، جهت مهاجرت به کانادا باید قصد و توانایی ایجاد یک کار برای خویش در کانادا را داشته باشد. مهاجر باید نشان دهد که شغل پیشنهادی تولید درآمد کافی جهت تأمین زندگی خود و وابستگانش را می کند. متقاضیان مهاجرت از طریق خوداشتغالی فدرال مجبور به داشتن دانش زبان انگلیسی و فرانسه نمی باشند.

2-مهاجرت از روش خود اشتغالی کبک
روش خود اشتغالی کبک جهت مهاجرت به کانادا برای اشخاصی که دارای بیزینس کوچکی هستند می باشد. متقاضی خود اشتغالی کبک باید قصد و توانایی ایجاد یک شغل را در استان کبک کانادا داشته باشد که توسط آن خود را مشغول کرده و کمک کافی به اقتصاد کانادا و کبک نمایند. متقاضی باید نشان دهد که شغل پیشنهادی تولید درآمد کافی جهت تأمین زندگی خود و وابستگانش را می کند. یک مهاجر مجرد باید حداقل 44 امتیاز در زمان مصاحبه کسب نماید. برای مهاجران متأهل حداقل امتیاز در زمان مصاحبه 51 می باشد.توجه داشته باشید که در روش خود اشتغالی کبک لزومی به ارائه مدرک زبان در زمان تشکیل فایل نبوده و سطح زبان توسط افسر مصاحبه کننده در زمان مصاحبه سنجیده می شود.

قسمت پنجم : مهاجرت به کانادا از روش استان های خاص
این استان ها عبارتند از: مانیتوبا – ساسکچوان – نیوبرانزویک – بیریتیش کلمبیا – انتاریو – نیوفاندلند – نوا اسکوشیا – پرنس ادوارد – آلبرتا – یوکان .
متقاضیان این برنامه ابتدا باید به استانی که قصد اقامت دارند درخواست نمایند. نامزد ابتدا باید قبل از ارسال درخواست جهت مهاجرت به کانادا یک گواهی انتخاب استانی از استان مربوطه دریافت کند. بعد از اینکه استان نامزد را قبول کرد، درخواست جداگانه ای باید به اداره مهاجرت کانادا جهت اخذ اقامت دائم تنظیم شود.

قسمت ششم : مهاجرت به کانادا از روش خویشاوندی و اسپانسری همسر
متقاضی باید یک خویشاوند نزدیک در کانادا داشته باشد که این خویشاوند، فرد متقاضی را از لحاظ مالی حمایت کند. این خویشاوند باید دارای شهروندی کانادا و یا اقامت دائم باشد. متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج نیز در این گروه جای می گیرند. از تاریخ 25 اکتبر 2012 طبق قوانین جدید اسپانسرشیپ همسر، متقاضیانی که قصد اسپانسر نمودن همسرخود را دارند باید به همراه همسر خود به مدت 2 سال از روزی که همسر اقامت دائم کانادایی خود را دریافت می کند، در یک رابطه قانونی و مشترک زندگی نمایند. در غیر اینصورت اقامت فرد اسپانسر شده باطل خواهد شد.
شرایط استفاده از این روش: 1-رابطه فرد متقاضی با خویشاوند باید به صورت های زیر باشد: الف-همسر یا هم خانه (مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج) ب-والدین یا پدربزرگ / مادربزرگ و افراد تحت تکفل این افراد. ج- فرزند زیر 22 سال. د- برادر، خواهر، برادر زاده و یا خواهر زاده که مجرد وزیر 18 سال هستند. ه- خویشاوندان دیگر در صورتی که فرد مقیم در کانادا از خویشاوندان اشاره شده در بالا کسی را در کانادا نداشته باشد. 2-خویشاوند یا همسر متقاضی در کانادا باید دارای شرایط زیر باشد: شهروند کانادایی یا دارای اقامت دائم باشد.

قسمت هفتم : مهاجرت به کانادا از طریق ویزای دانشجویی کانادا
هرساله بالغ بر 130،000 دانشجو از سراسر جهان برای تحصیل وارد کانادا می شوند. اداره مهاجرت کانادا معمولا پس از دریافت پذیرش دانشگاه و احراز توانایی دانشجو جهت تأمین هزینه های زندگی و شهریه دانشگاه ویزای تحصیل را صادر می کند. اداره مهاجرت به دانشجویان خارجی اجازه کار در کانادا با شرایط محدودی را می دهد.
اجازه تحصیل در شرایط زیر نیاز نمی باشد: الف-برای تحصیل در دوره ای که مدت آن کمتر از شش ماه باشد. ب- کودکانی که والدین آنها در کانادا اقامت قانونی دارند. ج- خانواده یا کارمندان سفارتخانه ها در کانادا.

قسمت هشتم : مهاجرت به کانادا از طریق ویزای کار کانادا
کار از لحاظ اداره مهاجرت کانادا به معنای فعالیتی است که در قبال پولی دریافت می شود. هرساله نزدیک به 100،000 نفر از طریق ویزای کار وارد کانادا می شوند. شهروندان کانادا و دارندگان اقامت دائم می تواننند در کانادا کار کنند. مقامات اداره مهاجرت کانادا برای تعداد محدودی از فعالیت های کاری مجوز کار صادر می کنند. پیشنهاد کار از سوی یک کارفرمای کانادایی معمولا پیش نیاز صدور مجوز کار می باشد. در برخی موارد اداره مهاجرت کانادا مجوز کار باز صادر می کند که دراین روش به وجود کارفرما نیازی نیست. ماهیتاً مجوز کار به طور موقت صادر می شود.

بخش دوم : انواع روش های مهاجرت به استرالیا
برای مهاجرت به استرالیا راه های مختلفی وجود دارد .دولت استرالیا حدود 100 مدل ویزا دارد. در این بخش، در قسمت اول از ویزای اقامت دائم، در قسمت دوم از ویزای اقامت موقت قابل تبدیل به ویزای اقامت دائم، در قسمت سوم از ویزای کار، در قسمت چهارم از ویزای سرمایه گذاری  و در قسمت پنجم از ویزای تحصیلی
بحث می کنیم.

قسمت اول : ویزای اقامت دائم
مناسب ترین ویزا برای مهاجرین ویزای اقامت دائم است .این ویزا برای پنج سال معتبر است و پس از دو سال قابل تبدیل به شهروندی می باشد. دارنده این ویزا از تمامی حقوق شهروندان استرالیا برخوردار است بیش از99٪ آگهی کننده های کار در استرالیا از متقاضیان غیر شهروند درخواست ارائه ویزای اقامت دایم می کنند . برای گرفتن این ویزا بهترین راه اقدام از طریق ارزشیابی مدرک تحصیلی و یا مهارتهای حرفه ای و کسب حد اقل 120 امتیاز میباشد.

قسمت دوم : ویزای اقامت موقت قابل تبدیل به ویزای اقامت دائم
این ویزا جهت کسانیست که برای مثال امتیاز سن و یا زبان انگلیسی را کامل کسب نکرده اند و با 115 امتیاز اجازه اقامت موقت میگیرند. کار پیدا کردن در استرالیا با این ویزا مشکل تر است.

قسمت سوم : ویزای کار
این ویزا، این روزها منبع درآمد بنگاههای کاریابی شده .این ویزا را کلاً فراموش کنید چون قرارداد کاری بیش از 3 ماه در استرالیا با شما نخواهند بست. تازه اگر کار پیدا کنید! و بعد از اتمام زمان ویزا معمولا به هیچ صورتی نمیتوانید در استرالیا بمانید.این ویزا برای کسی که قصد مهاجرت دارد کاملا نابجاست.

قسمت چهارم : ویزای سرمایه گذاری
اولی ویزای سرمایه گذاری مالی است با سرمایه ای حدود 400 میلیون تومان است.

قسمت پنجم : ویزای تحصیلی
ویزای تحصیلی حدودا سالی 15 تا 30 هزار دلار هزینه دارد.

بخش سوم : انواع روش های مهاجرت به آمریکا
تعداد متقاضیان تحصیل در آمریکا ، مهاجرت به امریکا و اخذ اقامت آمریکا)گرین کارت( در مقایسه با هر کشوری بسیار بالاتر است. آمریکا به عنوان اولین قدرت
اقتصادی جهان با بزرگترین منابع طبیعی و صنایع پیشرفته به مقصدی رویایی برای بسیاری از این افراد تبدیل شده است. در این بخش، در قسمت اول از ویزای تحصیلی، در قسمت دوم از ویزای کاری، در قسمت سوم از ویزای سرمایه گذاری و در قسمت چهارم از گرین کارت بحث می کنیم.

قسمت اول : ویزای تحصیلی
در حال حاضر تحصیل در همه مقاطع و در همه سنینامکان پذیر خواهد بود و امکان دریافت ویزا نیز وجود دارد.

قسمت دوم : ویزای کاری
در حال حاضر امکان دریافت ویزای B1H که همان ویزای کاریمی باشد در کشور آمریکا وجود دارد اما متقاضی برای کار در کشور آمریکا می بایست حتما JOB OFFER داشته باشد تا بتواند این نوع ویزا را کسب کند .

قسمت سوم : ویزای سرمایه گذاری
تنها نوع ویزای سرمایه گذاری ، با سرمایه 500 هزار دلار خواهد بود که این مبلغ نیز باید به کشور آمریکا انتقال یابد.

قسمت چهارم : گرین کارت
در قسمت چهارم در ابتدا به طور اجمال به توضیح گرین کارت و بعد به توضیح انواع ویزای 1-EB می پردازیم.

1-ویزای گرین کارت
 این نوع ویزا اصولا به افرادی تعلق می گیرد که یا اقوام درجه یک آنها در کشور آمریکا هستند و با شرایط لازم برای اخذ گرین کارت همانند ورزشکارانی که مقام قهرمانی دارند و یا هنرمندانی که برنده جایزه جهانی شده اند و ... را داشته باشند.

2-انواع ویزای 1-EB
ویزای 1-EB یکی از زیر مجموعه های مجمع در اقامت دائم مبتنی بر اشتغال در آمریکا است.این ویزا برای شاغلان اولویت دار در نظر گرفته است. این شاغلان، خارجیانی هستند که یا توانایی های فوق العاده دارند و یا از جمله اساتید و محققان ممتاز هستند و همچنین برخی مدیران شرکت های خارجی منتقل شده به امریکا را نیز در بر می گیرد. این ویزا به این اشخاص امکان می دهد که به طور دائم در امریکا اقامت داشته باشند.
این ویزا به سه دسته از خارجیان اعطا می شود:
دسته اول : افراد دارای توانایی فوق العاده در زمینه هایی همچون علوم، هنرها، تحصیلات، تجارت و ورزش.
دسته دوم : اساتید و محققان ممتاز که به طور بین المللی، به دلیل دستاوردهای دانشگاهی ممتاز خود در یک رشته خاص مورد تقدیر قرار گرفته اند. این افراد باید همچنین دست کم سه سال سابقه تدریس یا پژوهش در رشته خود را داشته باشد و همچنین باید به صورت استاد دائم به یکی از دانشگاههای امریکا انتقال یافته باشد.
دسته سوم : برخی مدیران شرکتهای خارجی که به آمریکا منتقل شده اند.

2-1-شرایط دسته افراد دارای توانایی فوق العاده
گرین کارد 1- EB: توانایی های فوق العاده، که به ویزای A1-EB نیز معروف است زیر مجموعه اولویت دار ویزای مهاجرت مبتنی بر استخدام به شمار می آید. و متقاضی نیازی ندارد که از یک کارفرمای امریکایی پیشنهاد کاری داشته باشد.
متقاضی ویزای A1-EB از میان 10 شرط زیر، باید حداقل از سه شرط برخوردار باشد-مدرک دریافت جوایز داخلی یا بین المللی
1-مدرک دریافت جوایز داخلی یا بین المللی
2- مدرک عضویت در نهاد های مربوط به رشته خود، که برای عضویت در آنها برخورداری از دستاوردهای ممتاز ضروری است.
3- مدرک انتشار مقاله های درباره متقاضی در نشریات حرفه ای یا دیگر رسانه های گسترده.
4- مدرک داوری متقاضی درباره  فعالیت دیگران در رشته مورد نظر، چه این داوری به صورت انفرادی باشد و چه به صورت گروهی.
5- مدرک نشان دهنده خدمات علمی، دانشگاهی، هنری، ورزشی یا تجاری در رشته مورد نظر.
6- مدرک تألیف مقاله های دانشگاهی در نشریات حرفه ای و رسانه ها گسترده.
7- مدرک حاکی از نمایش آثار متقاضی در نمایشگاه ها.
8- مدرک تصدی مدیریت یا نقشی کلیدی در نهاد های برجسته.
9- مدرک نشان دهنده برخورداری از درآمد بالا که نسبت به درآمد دیگران در رشته مورد نظر، بیشتر باشد.
10- مدرک نشان دهنده موفقیت های تجاری در هنرهای نمایشی.
مهم ترین مزیت های تقاضا عدم نیاز به مجوز کار، عدم نیاز به پیشنهاد کاری یا پست شغلی، سرعت بیشتر نسبت به دیگر روشهای صدور ویزای کار.

2-2-اساتید و محققان ممتاز
گرین کارت اساتید و محققان ممتاز، که ویزای B1-EB یا EB- OR نیز نامیده می شود.برای این ویزا، یک مؤسسه آمریکایی برای استخدام استاد یا محقق خارجی، باید مدارکی را آماده کند و بقیه مدارک باید از سوی استاد یا محقق متقاضی آماده شود. استاد باید مدرک تألیف کتب یا مقالات دانشگاهی (در نشریات پژوهشی که در سطح جهانی توزیع می شوند) در رشته مورد نظر داشته باشد.

2-3-مدیر شرکت های چند ملیتی
برای ورود به آمریکا با استفاده از ویزای 1-EB مدیران چند ملیتی، کارفرما باید برای انتقال کارکنان خارجی خود که در شعبه یک شرکت آمریکایی در خارج از این کشور کار می کرده است، تقاضا بدهد و لازم است که یک رابطه شاخص میان کارمند خارجی و کارفرمای آمریکایی وجود داشته باشد.منظور از رابطه شاخص این است که کارفرمای آمریکایی، شریک، زیر مجموعه و یا شرکت مادر یک شرکت خارجی باشد که متقاضی خارجی در آن شرکت کار می کند.

قسمت پنجم : ویزای توریستی
 امکان اخذ این نوع ویزا مانند سایر کشورها، برای آمریکا وجود خواهد داشت.  

منابع
1-حقوق مهاجرت،سپیده غفاری نمین، 1390
2-مهاجرت به کانادا، اصغر واعظ زارده ، انتشارات تهران
3- www.westpass.ca
 

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها