فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر شماره سوم

یادداشت

فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر شماره سوم جمعه, 21 خرداد 1395 ساعت 15:24

(0 رای‌ها)
750 بار

اطلاعات تکميلي

  • تعداد صفحات: 67
  • حجم: 2.2 MB

امـروزه حقـوق بشـر جـزء مهمتریـن مباحـث بشـری محسـوب میشـود؛ امـا مهمتـر از آن بحـث حقـوق زنــان اســت. حقــوق زنــان، موضوعــی اســت کــه بــا وجــود تمــام موانــع و ســختیها و چالشهایــی کــه در پیــش رو داشــته توانســته مســیری را طــی کنــد و تاکنــون کنوانســیونها و کنفرانسهــای متعــددی توســط سـازمان ملـل و دولتهـا شـکل گرفتـه اسـت، اگـر موضوعـات مرتبـط بـا حقـوق بشـر بـه شـکل جامعتـر و بـه نحـو وسـیعتری مـورد التفـات مجامـع بین المللـی قـرار گرفتـه اسـت، اینهـا در گـرو توجهـات بـه زنـان و مهم واقع شدن حقوق انسانی آنها است.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها