متون حقوقي انگلیسی بخش جزا

یادداشت

متون حقوقي انگلیسی بخش جزا شنبه, 17 بهمن 1394 ساعت 16:25

(39 رای‌ها)
1563 بار

 

The crime of forgery is defined as the false making of an instrument or the material altering of it.

جرم در حقوق کامن لا عبارتست از ساختن یا جعل یا قلب یا هر انچه که ماهیت مادی چیزی قلب شود یا ساختن ساختگی اسناد مجعول.


A principal feature of in choate crimes is that they re committed even though the main offence is non successfuly consummated.

از خصایص مهم جرائم ان است که در عرف قانون ان جرم حاصل شود واگر چه ناقص یا عقیم باشد.


A prison or place of confinement where convicted felons are sent to server out the term of their sentence.

زندان محلی است برای طی مدت دوران حبس مجرمین طبق عرف قانون.


A house of correction or reformation is a place for confinement of juvenileoffenders.

کانون اصلاح وتربیت مکانی است برای جوانان مجرم که سن انها از نظر عرف قانون قانونی نشده و انها را باز اوری وتربیت میکنند.


Reformation a panel institution for youthful offenders where the emphasis.

کانون اصلاح وتربیت مرکزی است که افراد جوان که جرائم سنگین نکرده اند اصلاح وارشاد وتادیب وتربیت می کند.

لغات مهم:
1-impssible crimeجرم محال/تلفظ=ایم پاسیبل ک رایم ک مکسوره است.
2-incidental crimeجرم تبعی/تلفظ=این سادنتال ک رایم
3-inchoate crimeجرم ناقص/تلفظ=این کو چی ت ک رایم ت مکسوره است.
4-accidental crimeجرم اتفاقی/تلفظ=اکس سی دنتال اکس =عکس تلفظ شود.

5-prison=confinement=penitentiaryزندان/تلفظ=پریزون sمانند حروف المانی اتریشی هلندی zتلفظ می شود.
کان فاین منت
پنی ترای تری

6-reformationبازاوری-پرورش صحیح-اصلاح/تلفظ=ری فر میشن کلمه میشن مکسوره است.
7-juvenile=youngجوان/تلفظ مانند المانی اتریشی یاونیل/اصل کلمه/jaauweniile
8-larcenyدزدی/تلفظ=ل رنسی ل مفتوح است.
9-forgery=counterfeitتقلب/تلفظ=فور گری که اصولا را تلفظ نوک زبانی می شود.
کانتر فیت تر مکسوره است.
از کتابBLACKترجمه تخلیص تدوین توضیح
---------------

Genral Defencesدفاعیات عمومی


it,s convenient to group these to gether although mistake is no more than a negating of mens rea.

بجهت سادگی می توان اشتباه وعنصر مادی را در یک گروه قرار داد چون هر 2 نزدیک بهم می باشند.


if the act is involuntary there,s no act in law this means that it would be a defence even to an offence of strict libility.

در صورتی که عمل فرد بی اراده او باشد از دیدگاه حقوق این امر عمل جرم محسوب نمی شود.این بدان معنا است نوعی مسئوولیت دفاعی منظور می شود.


A successful defence of automatism entitles the defendent to an absolute acquittal.but the courts have qualified the defence in three ways:D will not be entitiled to the defence if there was prior fault on his part e.g if he dose not stop driving when he realize that he ,s likely to fall asleep -self -induced intoxication will never amount to automatism /if the automatism arises from disease of the mind the M,naghten rules will be applide.

اگر دفاع در دعوی با استفاده از بی اختیاری باشد باعث تبرئه شدن متهم می شود.
اما این مورد را دادگاها به 3 طریق بیان می کنند:
1-متهم در صورتیکه مرتکب جرمی قبل شده باشد مانند خواب الودگی و توقف نکرده ومنجر به جنایتی شده مشمول بی اختیاری وبرائ نمی شود.
2-اگر فرد مختارا مست شود این هم شامل نم شد.
-اگر از اختلالات دمغیباشد اگر عما دارو مصف شده باشد بازهم برئت حاصل می شود.استاد تهرانی

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تازه کردن

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها